Ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 751,6 εκατ. ευρώ από τώρα έως και το 2022, ετοιμάζει ο όμιλος Μυτιληναίος, σηματοδοτώντας την είσοδο του στη νέα εποχή ολοκληρώνοντας τον μετασχηματισμό

Ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 751,6 εκατ. ευρώ από τώρα έως και το 2022, ετοιμάζει ο όμιλος Μυτιληναίος, σηματοδοτώντας την είσοδο του στη νέα εποχή ολοκληρώνοντας τον μετασχηματισμό.

Ο πρώτος σταθμός στην καινούρια σελίδα του ομίλου γίνεται με την έκδοση του«μεγαλύτερου στη χώρα», όπως το έχει χαρακτηρίσει ο πρόεδρος Ευάγγελος Mυτιληναίος,ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ. Αν στεφθεί με επιτυχία θα δώσει μεγάλη ώθηση στην επενδυτική πρόθεση της εταιρίας.

Ο επενδυτικός προγραμματισμός του ομίλου αποκαλύπτεται από το ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση του ομολογιακού δανείου και δεσπόζει το νέο εργοστάσιο της αλουμίνας ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι σημαντικότερες επενδύσεις για τις οποίες ο όμιλος, μέσω των εταιρειών του, έχει αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις, και αφορούν την περίοδο από την 1η Ιουνίου του 2017 μέχρι και το 2022 είναι:

-Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα αφορούν σε δαπάνες για την κατασκευή αιολικών πάρκων. Το ύψος τους αναμένεται να ανέλθει στα 73,9 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια, επιχορηγήσεις και τραπεζικό δανεισμό.

-Στον τομέα της ναυτιλίας και θα αφορούν σε αγορές πλοίων. Το ύψος τους αναμένεται να ανέλθει στα 64,7 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια.

-Στον τομέα της μεταλλουργίας και μεταλλείων και θα αφορούν σε ανακατασκευή λεκανών, έργα διατήρησης, ασφάλειας και βελτιώσεων και δαπάνες προσπέλασης. Το ύψος τους αναμένεται να ανέλθει στα 97 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό.

-Στον τομέα της ενέργειας και θα αφορούν σε μεγάλες συντηρήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού των θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το ύψος τους αναμένεται να ανέλθει στα 116 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό.

-Στον τομέα της μεταλλουργίας και μεταλλείων, σημειώνεται ότι, η Αλουμίνιον της Ελλάδος εκπονεί μελέτη σκοπιμότητας για την επέκταση της μονάδας παραγωγής αλουμίνας με σκοπό την επαύξηση της παραγωγής στους 1,8 εκατ. τόνους (από 830.000 τόνους παραγωγικής ικανότητας σήμερα). Το ύψος της σχετικής επένδυσης εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε 400 εκατ. ευρώ, περίπου. Ωστόσο, επισημαίνεται, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο ότι για την πραγματοποίηση της εν λόγω επένδυσης η εταιρία δεν έχει αναλάβει ουδεμία σχετική δέσμευση.

Εξάλλου, ο όμιλος από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Μαίου πραγματοποίησε επενδύσεις συνολικού ύψους 62,5 εκατ. ευρώ. Αυτές ήταν:

Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αφορούν σε δαπάνες για την κατασκευή αιολικών πάρκων. Το ύψος τους ανέρχεται σε 26,7 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκαν από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό.

Στον τομέα της ναυτιλίας και αφορούν σε αγορές πλοίων ξηρού φορτίου. Το ύψος τους ανέρχεται σε 35,8 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκαν από ίδια κεφάλαια.

Όπως γίνεται γνωστό από το ενημερωτικό δελτίο του ομίλου Μυτιληναίου τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια (μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης) θα χρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους, εντός του 2017, ως εξής:

·Περίπου, 236 εκατ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας ή και των θυγατρικών της,

·Περίπου, 29,5 εκατ. ευρώ,για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης, και άλλα 29,5 εκατ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας ή και των θυγατρικών της.

Όπως είπε επίσης στη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ο πρόεδρος του ομίλου Ευάγγελος Mυτιληναίος με το ομολογιακό θα ανοίξουν για τον όμιλο γραμμές πίστωσης 1,4 δις. ευρώ. Πρόκειται, σύμφωνα με τον ίδιο για μία «γραμμή πυρός», την οποία θα αξιοποιήσει για εξαγορά στο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης.

(Πηγή: euro2day.gr)