Ο ΑΔΜΗΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο «Αναβάθμιση Γ.Μ 150kV Σπάρτη Ι – Σκάλα (Υποέργο 6)», συνολικού προϋπολογισμού €770.000 (το ποσό του προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ και αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς)

Ο ΑΔΜΗΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο «Αναβάθμιση Γ.Μ 150kV Σπάρτη Ι – Σκάλα (Υποέργο 6)», συνολικού προϋπολογισμού €770.000 (το ποσό του προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ και αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς). (Βλ. εδώ αναλυτικά τα τεύχη της σχετικής διακήρυξης).

Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 11 Απριλίου 2017, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 10.00.