ΥΠΕΝ: Συγκροτείται Ομάδα Εργασίας για τη Μεταφορά του Αρχείου Υδρογονανθράκων

ΥΠΕΝ:  Συγκροτείται Ομάδα Εργασίας για τη Μεταφορά του Αρχείου Υδρογονανθράκων
energia.gr
Παρ, 17 Φεβρουαρίου 2017 - 14:44
Ομάδα Εργασίας συγκροτεί, με σημερινή απόφαση του, το ΥΠΕΝ με αντικείμενο την μεταφορά του Αρχείου Υδρογονανθράκων υπό τον Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων, Μιχάλη Βερροιόπουλο

Ομάδα Εργασίας συγκροτεί, με σημερινή απόφαση του, το ΥΠΕΝ με αντικείμενο την μεταφορά του Αρχείου Υδρογονανθράκων υπό τον Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων, Μιχάλη Βερροιόπουλο.

Όπως αναφέρει η απόφαση, ηΟµάδα Εργασίας έχει ως αντικείµενο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων µεταφοράς του Αρχείου Υδρογονανθράκων, από τις εγκαταστάσεις της ΕΛΠΕ ΑΕ (πρώην ∆ΕΠ-ΕΚΥ ΑΕ) στο Μαρούσι και στην ΒΙΠΕ Καβάλας, στις εγκαταστάσεις του ΙΓΜΕ στην περιοχή Θρακοµακεδόνων μετά από σχετική συνεννόηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης αυτής.

Ειδικότερα, η Οµάδα Εργασίας:

α) θα προβεί σε συνεργασία µε το ΙΓΜΕ και τα ΕΛΠΕ και θα καταγράψει τις υπάρχουσες και τις απαιτούµενες υποδοµές και χώρους για την ασφαλή και βέλτιστη φύλαξη του Αρχείου Υδρογονανθράκων το οποίο θα πρέπει να πληροί και τις προϋποθέσεις επισκεψιµότητας και λήψης δειγµάτων, µε διατύπωση επί µέρους εναλλακτικών προτάσεων,

β) θα προβεί σε εκτίµηση αναγκαίου προϋπολογισµού για τις εργασίες κατάλληλης διαµόρφωσης των χώρων όπου θα µεταφερθεί το αρχείο στο κτίριο του ΙΓΜΕ, καθώς και ασφαλούς µεταφοράς και αποθήκευσης του Αρχείου Υδρογονανθράκων, για κάθε εναλλακτική πρόταση,

γ) θα διερευνήσει και προτείνει πηγές για την απαιτούµενη χρηµατοδότηση των σχετικών εργασιών του σηµείου (β), καθώς και

δ) θα επιβλέψει τις εργασίες κατάλληλης διαµόρφωσης των χώρων του ΙΓΜΕ και ασφαλούς µεταφοράς και αποθήκευσης του Αρχείου Υδρογονανθράκων σε αυτές.

Η Οµάδα Εργασίας θα πρέπει: α) να παραδώσει το πόρισµά της επί των σηµείων (α) έως και (γ) 1 εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από την υπογραφή της παρούσας, καθώς και β) να ολοκληρώσει τις εργασίες του σηµείου (δ) της παραγράφου 1 εντός τριών (3) µηνών από την υπογραφή της παρούσας.