Τροπολογία του ΥΠΕΚΑ, με την οποία επέρχονται ορισμένες αλλαγές στις ταρίφες των φωτοβολταϊκών άνω του 1 MW, ψηφίσθηκε το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου από τη Βουλή.
Τροπολογία του ΥΠΕΚΑ, με την οποία επέρχονται ορισμένες αλλαγές στις ταρίφες των φωτοβολταϊκών άνω του 1MW, ψηφίσθηκε το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου από τη Βουλή.

Η τροπολογία ήταν στο νομοσχέδιο «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις».

Συγκεκριμένα, στην τροπολογία ορίζεται ότι οι τιμές αποζημίωσης που εφαρμόζονται για την εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης των φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος άνω του 1 ΜW, για τους οποίους έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και σύμβαση σύνδεσης το ίδιο χρονικό διάστημα, αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις τιμές του τελευταίου τριμήνου του 2012.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του ΥΠΕΚΑ:

«Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι τιμές που εφαρμόζονται για την εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 4203/2013 αναπροσαρμόζονται, από την έναρξη της ισχύος της προτεινόμενης ρύθμισης, στις τιμές που αντιστοιχούν στο τέταρτο τρίμηνο του 2012 («Δ. Τριμ. 2012») του πίνακα Α της υποπερίπτωσης α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85). 

Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 4203/2013 αναφέρεται σε έργα για τα οποία το μεγαλύτερο μέρος της αδειοδοτικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής των συμβάσεων πώλησης και σύνδεσης, πραγματοποιήθηκε πριν την ψήφιση του ν. 4093/2012 και για τα οποία, αν και τούτα είχαν ολοκληρωθεί κατασκευαστικά, καθυστέρηση η ενεργοποίηση της σύνδεσής τους λόγω της σώρευσης των έργων προς σύνδεση ως αποτέλεσμα των αλλαγών που έφερε ο ανωτέρω νόμος, παρά το γεγονός ότι είχαν υποβληθεί δηλώσεις ετοιμότητας στον αρμόδιο Διαχειριστή εντός του προβλεπόμενου 18μηνου ή 36μηνου. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση συμπληρώνει τη διάταξη αυτή του άρθρου 20 του ν. 4203/2013, καθώς τα εν λόγω έργα είχαν κατασκευαστεί ήδη το τελευταίο τρίμηνο του 2012, επομένως αρμόζει να λάβουν τιμή αποζημίωσης που αντιστοιχεί στο κατασκευαστικό κόστος εκείνης της περιόδου».