Πέντε μέλη διορίζονται στο Δ.Σ. της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (Ε∆ΕΥ Α.Ε.), με σημερινή απόφαση του ΥΠΕΚΑ. Πρόκειται για τους εξής:

Πέντε μέλη διορίζονται στο Δ.Σ. της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (Ε∆ΕΥ Α.Ε.), με σημερινή απόφαση του ΥΠΕΚΑ.

Πρόκειται για τους εξής:
1. Γεωργαλά Λουκά του Χρήστου, ειδικότητας Γεωλόγου
2. Ξενόπουλο Στέφανο του Ευάγγελου, ειδικότητας Χηµικού Μηχανικού
3. Σδούκου Αλεξάνδρα του ∆ηµητρίου, ειδικότητας ∆ικηγόρου
4. Σχετάκη Αντώνιο του Νικολάου, ειδικότητας Γεωλόγου
5. Τζίκα Αφροδίτη του Όθωνος, ειδικότητας Πολιτικού Επιστήµονα

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η θητεία των παραπάνω είναι πενταετής, µε δυνατότητα ν’ ανανεωθεί µία µόνο φορά. Οι αποδοχές της Προέδρου & ∆ιευθυνούσης Συµβούλου και του Αντιπροέδρου, καθώς και η αποζηµίωση των λοιπών µελών του ∆.Σ. θα καθοριστούν µε Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η δαπάνη που θα προκληθεί κατά τα ανωτέρω βαρύνει τον Προϋπολογισµό της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι Πρόεδρος της ΕΔΕΥ και Δ/νουσα Σύμβουλος της ΕΔΕΥ είναι, από τον Οκτώβριο του 2013, η καθηγήτρια κ. Σοφία Σταματάκη και Αντιπρόεδρος ο καθηγητής κ. Ανδρέας Γεωργακόπουλος.