Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
Λόγω των συνεχώς αυξανόμενων λειτουργικών της αναγκών και της ανάληψης αποφασιστικών αρμοδιοτήτων, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της εσωτερικής και ενωσιακής νομοθεσίας, η Πολιτεία έκρινε απαραίτητη την περαιτέρω στελέχωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), προκειμένου να ανταποκριθεί στο έργο της που εκτείνεται σε ευρύτατο φάσμα αντικειμένων ρύθμισης και ελέγχου της αγοράς ενέργειας, για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Λόγω των συνεχώς αυξανόμενων λειτουργικών της αναγκών και της ανάληψης αποφασιστικών αρμοδιοτήτων, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της εσωτερικής και ενωσιακής νομοθεσίας, η Πολιτεία έκρινε απαραίτητη την περαιτέρω στελέχωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), προκειμένου να ανταποκριθεί στο έργο της που εκτείνεται σε ευρύτατο φάσμα αντικειμένων ρύθμισης και ελέγχου της αγοράς ενέργειας, για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Για το λόγο αυτό, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄235/2013), η ΡΑΕ προβαίνει, εκουσίως και με γνώμονα τη διαφάνεια, σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να πληρωθούν θέσεις εξειδικευμένου στον τομέα της ενέργειας προσωπικού, οι οποίες θα καλυφθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με διάρκεια έως και τις 31.12.2014.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει:

α) Να είναι πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,ειδικοτήτων: i) Θετικών Επιστημών, ii) Οικονομικών Επιστημών, iii) Πληροφορικής, iv) Νομικών Επιστημών (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος), ή v) Μηχανικών (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος). Η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, κατά προτίμηση σε συναφές αντικείμενο με τα αντικείμενα αρμοδιοτήτων της Αρχής, θα συνεκτιμηθεί ιδιαιτέρως.

β) Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) ετών, στα αντικείμενα αρμοδιοτήτων της Αρχής και ιδίως στα αντικείμενα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φυσικού αερίου, ηλεκτρικών συστημάτων, δικτύων και αγοράς ηλεκτρισμού, προστασίας καταναλωτών, διοικητικού δικαίου, δικαίου ενέργειας και περιβάλλοντος.

γ) Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

δ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον όρο όμως ότι γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν,έως και την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013,αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςσυνοδευόμενη απόαναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:[email protected].Όλες οι αιτήσεις επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς την ακρίβεια των αναφερομένων σε αυτές και των δηλούμενων στοιχείων, θα θεωρηθούν δε εμπιστευτικές.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσληψης και σύναψης των σχετικών συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3297/2004 κατά παραπομπή από το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της ως άνω παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 3734/2009.