ΗWATT+VOLT προσφέρει οικιακά πακέτα προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος στους καταναλωτές από 35€ το μήνα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

ΗWATT+VOLT προσφέρει οικιακά πακέτα προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος στους καταναλωτές από 35€ το μήνα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 

Ειδικότερα ο εναλλακτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας WATT+VOLT (www.watt-volt.gr) προσφέρει οικονομικά οικιακά πακέτα προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος στους καταναλωτές από 35€ το μήνα.

Οι λογαριασμοί εκδίδονται σε μηνιαία βάση, δίνοντας στον καταναλωτή την δυνατότητα να προϋπολογίζει σαφώς καλύτερα τις μηνιαίες δαπάνες του σε σύγκριση με τον τυπικό τετράμηνο λογαριασμό.

Αντίστοιχα οικονομικά πακέτα προσφέρονται και σε επιχειρήσεις κατόπιν μελέτης του προφίλ κατανάλωσης της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.