Εισήγηση Σκυλακάκη για τη Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Ουδετερότητα

Εισήγηση Σκυλακάκη για τη Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Ουδετερότητα
energia.gr
Σαβ, 15 Ιουνίου 2024 - 15:46

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου,  ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης εισηγήθηκε την έγκριση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) και τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Ουδετερότητα

Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ, γνωστή ως Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα, καθορίζει τις αρχές και προτείνει μέτρα για τη διατήρηση και προστασία όλων των υδάτων ‐ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά, παράκτια και υπόγεια ύδατα. Συνδυάζει ποιοτικούς, οικολογικούς και ποσοτικούς στόχους για την προστασία των υδάτων και θέτει ως κεντρική ιδέα την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους στη γεωγραφική κλίμακα των Λεκανών Απορροής Ποταμών. Με την Οδηγία καθιερώνονται και εφαρμόζονται κοινές αρχές και κοινά μέτρα για όλα τα Κράτη Μέλη, με θεμελιώδη στόχο την επίτευξη της «καλής κατάστασης» όλων των υδάτων.  Για την επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων απαιτείται η κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής Ποταμού για κάθε ένα από τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνονται οι αναθεωρήσεις των 3 τελευταίων ΣΔΛΑΠ και συγκεκριμένα των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας και Κρήτης. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται το έργο της αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ.

Η σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την κλιματική ουδετερότητα, έχει ως σκοπό τον συντονισμό των πολιτικών για θέματα μετριασμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της προσαρμογής στην κλιματική κρίση.

Αποτελείται από Υπουργούς για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους όσον αφορά θέματα μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα για το έτος 2050 και της βελτίωσης της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνουν θέματα έγκρισης των τομεακών προϋπολογισμών άνθρακα, έγκρισης των στόχων για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της δημόσιας κλιματικής διαβούλευσης και της ετήσιας έκθεσης προόδου για την κλιματική αλλαγή, συνδρομή στην προετοιμασία Υπουργικών Αποφάσεων για θέματα μείωσης εκπομπών από κτίρια και οχήματα και αξιολόγησης των προτάσεων της Επιστημονικής Επιτροπής για την κλιματική αλλαγή.