Τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 3.158.134 ευρώ ή €0,02497892 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Noval Property, που πραγματοποιήθηκε σήμερα

Όπως έχει ανακοινωθεί από την εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο, ως ημερομηνία αποκοπής έχει οριστεί η 19η.06.2024, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων η 20ή.06.2024, ενώ η διαδικασία καταβολής μερίσματος στους Μετόχους θα ξεκινήσει στις 27.06.2024.

Η τακτική Γ.Σ. εξέλεξε επίσης το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρεία, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:

1. Μελέτιο Φικιώρη του Ιωάννη, 
2. Παναγιώτη Καπετανάκο του Νικολάου, 
3. Αικατερίνη Απέργη του Κωνσταντίνου, 
4. Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου, 
5. Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου, 
6. Μιχαήλ Παναγή του Νεοκλή, 
7. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου, 
8. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, 
9. Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου 

Επίσης, όρισαν εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους εξής: 

(α) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, 
(β) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου και 
(γ) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 12.06.2025, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ’ του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.