Στα 865 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ύψος της δυνητικής ρευστότητας που θα μπορούν να αξιοποιήσουν εντός του επόμενου διαστήματος κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να προχωρήσουν στο «πρασίνισμα» των δραστηριοτήτων τους

Το ποσό των 865 εκατ. ευρώ επιμερίζεται εντός του πλαισίου τριών προγραμμάτων επιχορήγησης που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και ενός χρηματοδοτικού - δανειοδοτικού εργαλείου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB). Αυτή τη στιγμή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα «Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια» της HDB, συνολικού προϋπολογισμού 415 εκατ. ευρώ, που παρέχει δάνεια ύψους από 80 χιλ. έως και 8 εκατ. ευρώ με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και διετή μερική επιδότηση επιτοκίου.

Ωστόσο, όσοι επιθυμούν να επιλέξουν προγράμματα επιχορήγησης, μπορούν να αιτηθούν για χρηματοδότηση από τρία προγράμματα του ΤΑΑ, τα οποία εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της δράσης «Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις». Το συνολικό ποσό των τριών προγραμμάτων επιχορήγησης του ΤΑΑ ανέρχεται σε 450 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, πρόκειται για το πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα», προϋπολογισμού 176,75 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων στους κλάδους τουρισμού, εστίασης και άλλων υπηρεσιών, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις», προϋπολογισμού 105,6 εκατ. ευρώ και το πρόγραμμα «Αυτοπαραγωγή με φωτοβολταϊκά και μπαταρίες για βιομηχανίες», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 167,65 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις» δέχεται από χθες αιτήσεις, ενώ το πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα» βρίσκεται σε στάδιο προδημοσίευσης και αναμένεται η οριστικοποίηση της ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων. Για το πρόγραμμα «Αυτοπαραγωγή με φωτοβολταϊκά και μπαταρίες για βιομηχανίες» δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί οι όροι.

1 «Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια»: Το πρόγραμμα «Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια», συνολικού προϋπολογισμού 415 εκατ. ευρώ, δημιουργήθηκε από την HDB και τις συνεργαζόμενες εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια επενδυτικού σκοπού προς ΜμΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, για την υλοποίηση επενδυτικών έργων πράσινης μετάβασης. Ενισχύονται επενδυτικά έργα στους τομείς της πράσινης κινητικότητας, εξοικονόμησης ενέργειας/ενεργειακής αναβάθμισης και παραγωγής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών.

Αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο πιστωτικό ίδρυμα. Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμανθεί από 80 χιλ. έως 8 εκατ. ευρώ. Διευκρινίζεται ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί χρηματοδότηση στο σύνολο των υποπρογραμμάτων (και σε παραπάνω από μία συνεργαζόμενη τράπεζα) υποβάλλοντας τα ανάλογα business plan των επενδύσεων και τηρώντας αθροιστικά το ανώτατο ποσό των 8 εκατ. ευρώ.

Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του πιστωτικού ιδρύματος. Επιπρόσθετα, το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το πιστωτικό ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα δύο πρώτα έτη του δανείου (από την πρώτη εκταμίευση).

Για την ένταξη στο πρόγραμμα η υποψήφια επιχείρηση υποβάλλει αίτηση:

α) Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του δικτυακού τόπου www.hdb.gr. Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση και ύστερα από μια σειρά αξιολογήσεων κριτηρίων επιλεξιμότητας, η αίτηση προωθείται στα πιστωτικά ιδρύματα που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς. Εφόσον η αίτηση γίνει κατ’ αρχήν αποδεκτή, δηλαδή λάβει ο ενδιαφερόμενος μη δεσμευτική προσφορά, τότε εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.

β) Στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr, όπου αναγράφει τον μοναδικό αριθμό αίτησης από την πλατφόρμα KYC, δηλώνοντας το πιστωτικό ίδρυμα από το οποίο επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί και έχει λάβει ήδη μη δεσμευτική προσφορά.

2 «Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις»: Στόχος του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις», που χρηματοδοτείται με 105,6 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα μείνει ανοικτό έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα (CO2), τουλάχιστον κατά 30% για κάθε επιχείρηση. Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, ο μέγιστος προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι τα 20 χιλ. ευρώ, με το ποσοστό της επιδότησης να ανέρχεται στο 50%. Δηλαδή το ύψος της επιδότησης μπορεί να ανέλθει σε έως και 10 χιλ. ευρώ.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ο μέγιστος προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών μπορεί να ανέλθει στις 25 χιλ. ευρώ, ενώ το ποσοστό της επιδότησης διαμορφώνεται στο 40%. Συνεπώς και για αυτές τις κατηγορίες επιχειρήσεων το μέγιστο ύψος της επιδότησης ανέρχεται στα 10 χιλ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, καθώς δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Μέσω του προγράμματος, παρέχεται ενίσχυση στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις προκειμένου να προβούν σε εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού όπως:

- Συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (όπου εμπεριέχονται και ηλιοθερμικά συστήματα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας).

- Συστήματα ηλιακής θέρμανσης.

- Έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από τον μετρητή του δικτύου).

- Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη διανομή προϊόντων, καθώς και τη λειτουργία των εταιρειών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

i) Δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

ii) Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

iii) Έχουν ιδρυθεί/συσταθεί έως τις 31/12/2023.

iv) Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

v) Να έχουν εκδώσει το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) (ή τον ενεργειακό έλεγχο εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών) της εγκατάστασης υλοποίησης της επένδυσης ή να το υποβάλουν εντός 20 ημερών από τη στιγμή της υποβολής της προσωρινά υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής.

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών και τα ανώτατα όρια αυτών έχουν ως εξής:

Στην κατηγορία «Εξοπλισμός» οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού. Ειδικότερα:

- Κατηγορία 1 - Σύστημα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας: Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού.

- Κατηγορία 1Α - Ηλιοθερμικό σύστημα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας (προαιρετική δαπάνη υποστηρικτική της κατηγορίας 1 που περιλαμβάνει υποστηρικτικό ηλιοθερμικό σύστημα αύξησης απόδοσης π.χ. δοχείο αδράνειας - αποθήκευσης θερμότητας): Το ποσοστό των δαπανών σε αυτή την κατηγορία μπορεί αθροιστικά να κυμαίνεται από 0% έως 50% της δαπάνης της κατηγορίας 1.

- Κατηγορία 1Β - Σύστημα ηλιακής θέρμανσης (προαιρετική δαπάνη υποστηρικτική της κατηγορίας 1 που περιλαμβάνει εξοπλισμό ηλιακής θέρμανσης, π.χ. θερμοσίφωνας κ.λπ.): Στην κατηγορία αυτή οι δαπάνες μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού.

- Κατηγορία 1Γ - Έξυπνοι μετρητές (προαιρετική υποστηρικτική της κατηγορίας 1 που περιλαμβάνει έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας): Οι δαπάνες μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού.

- Κατηγορία 1Δ - Λοιπές Παρεμβάσεις (λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως για παράδειγμα βελτίωση - αντικατάσταση λοιπού εξοπλισμού): Οι δαπάνες μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι για την κατηγορία αυτή απαιτείται και η υλοποίηση ενεργειακού ελέγχου.

Στις δαπάνες που αφορούν υπηρεσίες, αυτές μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% έως 25% του συνολικού προϋπολογισμού.

Ειδικότερα:

- Υπηρεσίες (συμπληρωματικές εργασίες για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού όπως αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος μετρητής κ.λπ.): Οι δαπάνες μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% έως 25% του συνολικού προϋπολογισμού.

- Υπηρεσίες (έκδοση δύο ενεργειακών πιστοποιητικών): Οι δαπάνες μπορούν να κυμαίνονται έως τα 400 ευρώ ανά ΠΕΑ.

- Υπηρεσίες (διενέργεια δύο ενεργειακών ελέγχων): Οι δαπάνες μπορούν να κυμαίνονται έως τα 500 ευρώ ανά ενεργειακό έλεγχο.

3 «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα»: Το πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα», που χρηματοδοτείται με 176,75 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κάποιον από τους εξής κλάδους: εμπόριο και άλλες υπηρεσίες και τουρισμός.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες- που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού, διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ και είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού δικαίωμα συμμετοχής έχουν εκείνες οι οποίες, σύμφωνα με το σήμα λειτουργίας ή την υποβληθείσα γνωστοποίηση, έχουν δυναμικότητα που δεν ξεπερνά τις 200 κλίνες.

Οι ενδιαφερόμενες για ενίσχυση από το πρόγραμμα επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. Για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η υποβολή Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή/και έκθεσης ενεργειακού ελέγχου, αναλόγως των επιλέξιμων παρεμβάσεων.

Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό ενίσχυσης και τον μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών. Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων φτάνει έως και 65%, αναλόγως του είδους της παρέμβασης (κτίρια και μη κτιριακές εγκαταστάσεις) και του μεγέθους της επιχείρησης. Αντιστοίχως, για τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ ΦΠΑ) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης ισχύουν τα εξής:

- Δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500 χιλ. ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού.

- Δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 250 χιλ. ευρώ για τους λοιπούς κλάδους.

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση, προκειμένου να υλοποιήσουν παρεμβάσεις:

- ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους, όπως θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,

- ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, από νέας τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/παρουσίας χρηστών,

- εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας,

- εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών,

- εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων,

- εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης,

- εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα,

- εγκατάστασης συστήματος αντιστάθμισης,

- εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο,

- αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά την παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία).

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ποσοστό έως 7% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και με ανώτατο όριο τις 30 χιλ. ευρώ. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:

- υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή για κατάρτιση έκθεσης ενεργειακού ελέγχου (αρχική και τελική),

-υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (αρχικών και τελικών),

-ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISΟ 50001,

-υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης,

- εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου, σχετικές με τους σκοπούς της δράσης.

(από την εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")