Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΔΕΗ Α.Ε., πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 μ.μ., η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στις 8 Μαρτίου 2023, κατά το νόμο και το Καταστατικότης, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. σημειώνει στην ανακοίνωσή της, ότι, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 306 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 230.537.359 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 373.438.313 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου (δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας σε Γενική Συνέλευση οι ίδιες μετοχές σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, άρθρο 50, παρ. 1, περ. α’) , ήτοι σημειώθηκε απαρτία 61,73%.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31ης Μαρτίου 2023, συζητήθηκαν και λήφθησαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, που τέθηκαν σε ψηφοφορία:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Ορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 44, παράγρ. 1, περίπτωση στ) του Ν. 4449/2017 ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και ισχύει, Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον ορισμό ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Νικήτα Γλύκα, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους κου Κωνσταντίνου Χολέβα, ήτοι, έως και τις 7 Μαΐου 2023

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 230.537.359 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αριθμός ψήφων υπέρ: 230.495.558, κατά: 6.005, αποχή: 35.796. Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,9819% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Επαναπροσδιορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας – Εκλογή Μελών στην Επιτροπή Ελέγχου

Η Γενική Συνέλευση επαναπροσδιόρισε το είδος της ανεξάρτητης «μικτής» Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποτελούμενης από μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τη σύνθεση αυτής και εξέλεξε τα δύο (2) Μέλη της, λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων Μελών της, με τριετή θητεία.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε:

α) την επανεκλογή του κου Ευάγγελου Αγγελετόπουλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από τις 8Μαΐου2023 μέχρι τις 7Μαΐου2026

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 230.537.359 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 230.269.104, κατά: 213.255, αποχή: 55.000. Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε μεποσοστό 99,8836 % επί των έγκυρων ψήφων. και

β) την εκλογή του κου Νικήτα Γλύκα ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από τις 8Μαΐου 2023 μέχρι τις 7Μαΐου 2026

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 230.537.359 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 230.269.104, κατά: 213.255, αποχή: 55.000.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε μεποσοστό 99,8836 % επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Τροποποίηση των άρθρων 8 και 18β του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 8 και 18β του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένης της Κωδικοποίησής του..

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 230.537.359 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 230.531.354, κατά: 6.005, αποχή: 0. Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,9974 % επί των έγκυρων ψήφων.