Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

H Motor Oil ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 22 Μαρτίου 2023 στις 10:00 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 71,05% του μετοχικού κεφαλαίου

Tο ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 72,57% δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4548/2018 δεν ελήφθη υπόψη το ποσοστό των ίδιων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία. 
Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1: Εγκρίθηκε η δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, υπό προϋποθέσεις, τη διάθεση, άνευ χρηματικού ανταλλάγματος και χωρίς υποχρέωση διακράτησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 150.000 μετοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο & Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη, 35.000 μετοχές στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Πέτρο Τζ. Τζαννετάκη, 35.000 μετοχές στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Ν. Κοσμαδάκη, 20.000 μετοχές στον Γενικό Διευθυντή Διυλιστηρίου κ. Μιχαήλ-Ματθαίο Ι-Ε. Στειακάκη, 20.000 μετοχές στον Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού κ. Θεοφάνη Χρ. Βουτσαρά και 20.000 μετοχές στον Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας και Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Ι. Προυσανίδη.

Επιπροσθέτως, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να επιληφθεί όλων των διαδικαστικών θεμάτων που άπτονται της μεταφοράς των 280.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας στις προσωπικές μερίδες επενδυτή που τηρούν οι δικαιούχοι στο Σ.Α.Τ. Οι μετοχές που θα διατεθούν θα προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Θέμα 2: Εγκρίθηκε η θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Ειδικότερα, θα διατεθούν μέχρι 550.000 ίδιες μετοχές δωρεάν σε μέχρι εβδομήντα (70) δικαιούχους με το χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης να ολοκληρώνεται τον Απρίλιο 2030 διασφαλίζοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο τη συνέχιση της διευθυντικής ομάδας της Εταιρείας μέχρι το έτος 2030.

Το χρονοδιάγραμμα ωρίμασης των μετοχών προβλέπει ότι το 30% του αριθμού των μετοχών που δικαιούται κάποιο στέλεχος πιστώνεται στην προσωπική μερίδα επενδυτή στο Σ.Α.Τ. στις 30 Απριλίου μετά την παρέλευση τριών ετών, άλλο 30% στις 30 Απριλίου μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών και το υπόλοιπο 40% στις 30 Απριλίου μετά την παρέλευση πέντε ετών υπό την προϋπόθεση ότι η εργασιακή σχέση μεταξύ Εταιρείας και στελέχους δεν έχει λάβει τέλος.

Δεν θα υφίσταται υποχρέωση διακράτησης των μετοχών εκ μέρους των δικαιούχων μετά την μεταβίβαση των μετοχών στην προσωπική μερίδα επενδυτή που τηρούν οι δικαιούχοι στο Σ.Α.Τ.

Ακόμα, αποφασίστηκε η δωρεάν διάθεση 19.001 ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε τέσσερα (4) ανώτατα διευθυντικά στελέχη που προσελήφθησαν από την Εταιρεία ή στον Όμιλο την περίοδο 2018-2021. Οι εν λόγω 19.001 ίδιες μετοχές της Εταιρείας αποτελούν μέρος του μέγιστου αριθμού των 550.000 ιδίων μετοχών και τα τέσσερα (4) διευθυντικά στελέχη συμπεριλαμβάνονται στο μέγιστο αριθμό των εβδομήντα (70) δικαιούχων του προγράμματος. Η ωρίμανση των παραπάνω 19.001 μετοχών θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2027.

Για τον υπολογισμό του αριθμού των μετοχών που δικαιούται κάθε στέλεχος λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές αποδοχές του δικαιούχου για κάθε ένα από τα έτη 2022, 2023 και 2024 επί συντελεστή 15% και εν συνεχεία η διαίρεση του εκάστοτε γινόμενου που προκύπτει με τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας του αντίστοιχου έτους σταθμισμένης με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών.Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει τους δικαιούχους του μακροπρόθεσμου προγράμματος διάθεσης ιδίων μετοχών και να επιληφθεί όλων των διαδικαστικών θεμάτων που άπτονται της μεταφοράς μέχρι 550.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας στις προσωπικές μερίδες επενδυτή που τηρούν οι δικαιούχοι στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης των μετοχών. Οι μετοχές που θα διατεθούν θα προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Θέμα 3: Εγκρίθηκε η θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Νόμου 4548/2018.

Ειδικότερα, θα διατεθούν μέχρι 1.300.000 δικαιώματα προαίρεσης σε μέχρι εκατό (100) δικαιούχους με τις ημερομηνίες άσκησης των δικαιωμάτων να ξεκινούν στις 30 Απριλίου 2024 και να ολοκληρώνονται στις 31 Οκτωβρίου 2029.

Κάθε δικαίωμα προαίρεσης αντιστοιχεί σε μία κοινή ονομαστική μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,75. Για τον υπολογισμό του αριθμού δικαιωμάτων προαίρεσης που θα χορηγηθεί σε κάθε δικαιούχο λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές αποδοχές για κάθε ένα από τα έτη 2021, 2022, 2023 και 2024 επί συντελεστή κυμαινόμενο μεταξύ 15% και 100% αναλόγως της κατηγοριοποίησης των στελεχών και εν συνεχεία διαίρεση του εκάστοτε γινόμενου που προκύπτει με τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας του αντίστοιχου έτους σταθμισμένης με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών.

Το πρόγραμμα έχει θεσπιστεί με σκοπό την παρακίνηση των στελεχών της Εταιρείας και του Ομίλου αναφορικά με τη διατήρηση υψηλού επιπέδου επιδόσεων εκ μέρους τους με σκοπό την αύξηση, διαχρονικά, της μετοχικής αξίας.

Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει τους δικαιούχους του μακροπρόθεσμου προγράμματος διάθεσης ιδίων μετοχών και να επιληφθεί όλων των διαδικαστικών θεμάτων που άπτονται της μεταφοράς μέχρι 1.300.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας στις προσωπικές μερίδες επενδυτή που τηρούν οι δικαιούχοι στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης και άσκησης δικαιωμάτων που προβλέπονται στο πρόγραμμα. Οι μετοχές που θα διατεθούν θα προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο ιδίων μετοχών της Εταιρείας.