Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Η Εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «η Εταιρεία»), πραγματοποίησε σήμερα την Ενημέρωση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 2022

σύμφωνα με την από 06.03.2023 ανακοίνωση της Εταιρείας (link). Η σχετική παρουσίαση είναι ανηρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://www.helex.gr/el/home) καθώς και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας: https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/reports-presentations/financial-releases/ .