Παρά τη γεωπολιτική κατάσταση και σε συνδυασμό με τις αυξημένες τιμές ενέργειας, τα ανοδικά επιτόκια δανεισμού και τις υψηλές πληθωριστικές πιέσεις στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας που επηρέασαν το δεύτερο εξάμηνο του 2022, ο Όμιλος ElvalHalcor συνέχισε την ανοδική πορεία του, σημειώνοντας σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 28,8%, στα 3.714,0 εκ. ευρώ το 2022 σε σύγκριση με τα 2.883,0 εκ. ευρώ το 2021, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην άνοδο του όγκου πωλήσεων του κλάδου αλουμινίου, τις αυξημένες τιμές των μετάλλων, καθώς και τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας. 

Ο όγκος πωλήσεων παρουσίασε αύξηση κατά 5,2%, καθώς ο Όμιλος εκμεταλλεύτηκε την ισχυρή ζήτηση κυρίως σε τομείς που σημειώνουν μεγάλη ανάπτυξη λόγω των παγκόσμιων μεγατάσεων βιωσιμότητας και στους οποίους έχει επικεντρώσει τις επενδύσεις του, όπως ο κλάδος της συσκευασίας τροφίμων και αναψυκτικών και ο κλάδος των μεταφορών.

• Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου κατά 28,8% και του όγκου πωλήσεων κατά 5,2%

• Ισχυρή οργανική κερδοφορία (a-EBITDA) στα 271,2 εκ. ευρώ αυξημένη κατά 62,6% έναντι του 2021

• Κέρδη μετά από φόρους στα 162,0 εκ. ευρώ έναντι 113,9 εκ. ευρώ το 2021, αύξηση +42,3%

Οι τιμές των μετάλλων στο LME μετά την κορύφωσή τους στο Α’ τρίμηνο του 2022 κινηθήκαν καθοδικά, σταθεροποιούμενες στο Β’ εξάμηνο, ενώ τα μέσα επίπεδα ήταν υψηλότερα από αυτά της προηγούμενης χρονιάς.

Η μέση τιμή του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.557 ευρώ ανά τόνο το 2022 έναντι 2.101 το 2021, ήτοι αύξηση 21,8%, η μέση τιμή́ του χαλκού διαμορφώθηκε στα 8.334 ευρώ ανά τόνο έναντι 7.881 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήτοι αύξηση 5,7%, και η μέση τιμήτου ψευδάργυρου διαμορφώθηκε στα 3.299 ευρώ ανά́τόνο το 2022 έναντι 2.548 το 2021, ήτοι αύξηση 29,5%.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρείας, αυξήθηκαν κατά 62,6% και ανήλθαν στα 271,2 εκ. ευρώ έναντι 166,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα από τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας και τους αυξημένους όγκους πωλήσεων.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 352,4 εκ. ευρώ το 2022, έναντι 234,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2021, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 326,2 εκ. ευρώ έναντι 215,3 εκ. ευρώ το 2021.

Θετική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν τα λογιστικά κέρδη μετάλλων, τα οποία ανήλθαν στα 61,5 εκ. ευρώ για το 2022, έναντι κερδών 56,1 εκ. ευρώ για το 2021. Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 41,6 εκ. ευρώ για τη χρήση, έναντι 30,9 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αύξηση του καθαρού δανεισμού ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών για κεφάλαιο κίνησης και της χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, καθώς και στα αυξανόμενα επιτόκια.

Αναλυτικότερα, οι υψηλές μέσες τιμές των μετάλλων, ο υψηλός όγκος παραγωγής και πωλήσεων και η δημιουργία αποθέματος σε ημιέτοιμα, λόγω της προγραμματισμένης αναβάθμισης της πρέσας του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της Εταιρείας, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Οκτώβριο, επηρέασαν σημαντικά το κεφαλαίο κίνησης του Ομίλου κατά τη διάρκεια του 2022.

Αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν τον καθαρό δανεισμό του Ομίλου σε αύξηση κατά 168,5 εκ. ευρώ έναντι της 31.12.2021. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τη διαφαινόμενη αύξηση των επιτοκίων, ο Όμιλος προέβη, εντός του Α΄ εξαμήνου, αφενός σε πράξεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών επιτοκίων (interest rate swaps) για μέρος των δανειακών υποχρεώσεων με κυμαινόμενο επιτόκιο και αφετέρου σε λήψη δανείου με σταθερό επιτόκιο. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 162,0 εκ. ευρώ για το 2022, έναντι 113,9 εκ. ευρώ το 2021.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 159,3 εκ. ευρώ για τη κλειόμενη χρήση (ή 0,4245 ευρώ ανά μετοχή) από 111,7 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη χρήση του 2021 (ή 0,2976 ευρώ ανά μετοχή).

Ανάλυση ανά κλάδο

Κλάδος αλουμινίου

Ο κλάδος του αλουμινίου συνέχισε την ανοδική του πορεία σημειώνοντας νέα αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 43,8%, στα 1.927,5 εκ. ευρώ για τη περίοδο έναντι 1.340,3 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Σημαντική επίδραση στα μεγέθη του κλάδου είχε η αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 8,2% έναντι του 2021. Ο κλάδος ανταποκρίθηκε στην υψηλή ζήτηση των προϊόντων του, αξιοποιώντας την αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα του νέου ψυχρού ελάστρου που ξεκίνησε την παραγωγική του λειτουργία στο Β’ εξάμηνο.

Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 171,9 εκ. ευρώ, έναντι 56,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 205,0 εκ. ευρώ στο 2022 έναντι 108,3 εκ. ευρώ για το 2021. Ο καθαρός δανεισμός του κλάδου ανήλθε στα 664,1 εκ. ευρώ στις 31.12.2022 σημειώνοντας αύξηση κατά 168,2 εκ. ευρώ από την 31.12.2021, ως απόρροια του υψηλού επενδυτικού προγράμματος, των αυξημένων τιμών των πρώτων υλών του αλουμινίου και του αυξημένου όγκου πωλήσεων.

Η δεύτερη φάση του επενδυτικού προγράμματος, που θα αυξήσει ακόμα περισσότερο την παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου, βαίνει στην ολοκλήρωση της με γοργούς ρυθμούς. Συγκεκριμένα το νέο ψυχρό έλαστρο έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του και η γραμμή βαφής είναι στα τελικά στάδια της δοκιμαστικής της λειτουργίας. Οι νέες επενδύσεις ανήλθαν κατά τη διάρκεια του έτους στα 160,0 εκ. ευρώ για πάγιο εξοπλισμό, από τις οποίες 139,8 εκ. ευρώ αφορούν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της Εταιρείας στα Οινόφυτα.

Στις επενδύσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση ακινήτων που, μακροπρόθεσμα, θα αξιοποιηθούν ως logistics center για την αποθήκευση και τη διακίνηση προϊόντων της Εταιρείας. Τέλος, ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία, ο κλάδος αλουμινίου κατέγραψε απομείωση ύψους 2,4 εκ. ευρώ για τη περίοδο, λόγω των αναθεωρημένων προβλέψεων σχετικά με εμπορικές θυγατρικές της ΕΤΕΜ Α.Ε.

Κλάδος χαλκού

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου χαλκού ανήλθε στα 1.786,6 εκ. ευρώ έναντι 1.542,7 εκ. ευρώ το 2021, ενισχυμένος μερικώς από τις αυξημένες τιμές του χαλκού στις διεθνείς αγορές, αλλά κυρίως από τις αυξημένες τιμές κατεργασίας, οι οποίες απορρόφησαν τις αντίστοιχες αυξήσεις στα κόστη παραγωγής. Οι όγκοι πωλήσεων παρουσίασαν μικρή μείωση κατά 0,5% σε σύγκριση με την περυσινή χρήση, καθώς στο Β’ εξάμηνο του έτους σημειώθηκε κάμψη στις πωλήσεις σωλήνων χαλκού και προϊόντων διέλασης κραμάτων χαλκού.

Μικρή μείωση παρουσίασαν και τα προϊόντα έλασης χαλκού, λόγω της αλλαγής του προϊοντικού μίγματος σε απαιτητικότερα προϊόντα, υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, ενώ η γενικότερη ζήτηση παρέμεινε σταθερή και κατά το Β’ εξάμηνο του 2022. Αντίθετα την ανοδική τους πορεία συνέχισαν τα προϊόντα διέλασης χαλκού (λάμες).

Τα κέρδη πριν από φόρους διαμορφώθηκαν στα 27,9 εκ. ευρώ, έναντι 76,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (η οποία είχε ευνοηθεί από τα κέρδη από τη διανομή σε είδος της συμμετοχής στη Cenergy Holdings κατά 22,1 εκ. ευρώ) επηρεαζόμενα και από τις απομειώσεις που προέκυψαν από τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις για τις θυγατρικές εταιρείες του κλάδου ύψους 9,8 εκ. ευρώ.

Το a-EBITDA βελτιώθηκε και ανήλθε στα 66,3 εκ. ευρώ το 2022 έναντι 58,5 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο ως αποτέλεσμα της αλλαγής του προϊοντικού μίγματος και των αυξημένων τιμών κατεργασίας.

Ο καθαρός δανεισμός για το κλάδο χαλκού ανήλθε στα 291,4 εκ. ευρώ στις 31.12.2022, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με την 31.12.2021, ως αποτέλεσμα της καλής λειτουργικής κερδοφορίας, σε συνδυασμό με τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και το χαμηλό επενδυτικό πρόγραμμα του κλάδου. Αναφορικά με τις επενδύσεις του κλάδου, διατέθηκαν περίπου 12,1 εκ. ευρώ, από τα οποία ποσό 7,3 εκ. ευρώ αφορούσε επενδύσεις στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της Εταιρείας, ενώ ποσό 3,5 εκ. ευρώ αφορούσε επενδύσεις της θυγατρικής Sofia Med.

Προοπτικές

Το 2023 ξεκίνησε με αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας, ωστόσο οι πληθωριστικές πιέσεις, ο κίνδυνος παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης και η διαρκής αύξηση των επιτοκίων εξακολουθούν να υφίστανται. Παρόλα αυτά, η ElvalHalcor κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει το ευρύ και διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η υψηλή τεχνολογία και ο διεθνής προσανατολισμός χωρίς εξάρτηση από χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, παράγοντες που της δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες είτε ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, είτε θα ολοκληρωθούν εντός του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους.

Οι επενδύσεις αυτές οι οποίες αυξάνουν περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα, της Εταιρείας επικεντρώθηκαν σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των παγκόσμιων τάσεων (megatrends) της κυκλικής οικονομίας, της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, της αστικοποίησης καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό δίνει στην ElvalHalcor, τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στην δυναμική αυτή και να διατηρήσει την ανοδική της πορεία.