Σε λεπτομερή ενημέρωση για τις νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις -επέκταση του πλαφόν για τη θαλάσσια μεταφορά, εκτός από το αργό πετρέλαιο, και στα ρωσικά προϊόντα πετρελαίου-, προχώρησε το υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά και η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Σύμφωνα με εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας του υπουργείου Ναυτιλίας, με ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου 2022: Σε συνέχεια προγενέστερης αλληλογραφίας και στο πλαίσιο ενημέρωσης επί θεσμικού πλαισίου περιοριστικών μέτρων Ε.Ε. κατά της Ρωσίας, αποστέλλονται συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή στην αγγλική και ελληνική γλώσσα:

*** Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/252 του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2023, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (ΕΕΕΕ, τεύχος L 32 Ι/11/04.02.2023), με την οποία, μεταξύ άλλων:

1) Πραγματοποιούνται τεχνικής φύσεως τροποποιήσεις στο άρθρο 4o της Απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ.

2) Εισάγεται ένα ανώτατο όριο τιμών αφενός για τα προϊόντα πετρελαίου που πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από το αργό πετρέλαιο («discount to crude oil») (ήτοι 45 δολάρια ΗΠΑ ανά βαρέλι) και αφετέρου για τα προϊόντα πετρελαίου που πωλούνται σε υψηλότερη τιμή από το αργό πετρέλαιο («discount to crude oil») (ήτοι 100 δολάρια ΗΠΑ ανά βαρέλι) (τροποποίηση Παραρτήματος ΧΙ της Απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ).

3) Διευκρινίζεται ότι οι απαγορεύσεις των παρ. 1 και 4 του του άρθρου 4p της Απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ δεν ισχύουν, από τις 5 Φεβρουαρίου 2023, για τα προϊόντα πετρελαίου που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2710, τα οποία είναι καταγωγής Ρωσίας ή έχουν εξαχθεί από τη Ρωσία και αγοράζονται σε τιμή ανώτερη από την αντίστοιχη τιμή που καθορίζεται στο Παράρτημα XI της ιδίας Απόφασης και, ταυτόχρονα, θεσπίζεται μεταβατική περίοδος 55 ημερών για τα πλοία που μεταφέρουν προϊόντα πετρελαίου καταγωγής Ρωσίας, τα οποία αγοράστηκαν και φορτώθηκαν σε πλοίο πριν από τις 5 Φεβρουαρίου 2023 και εκφορτώνονται πριν από την 1η Απριλίου 2023 (αντικατάσταση παρ. 6 του άρθρου 4p της Απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ).

4) Τροποποιείται η υφιστάμενη ρήτρα αναθεώρησης του μηχανισμού ανώτατων ορίων τιμών (αντικατάσταση παρ. 12 του άρθρου 4p της Απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ).

*** Κανονισμός (ΕΕ) 2023/250 του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2023 για την τροποποίηση του «discount to crude oil») (ήτοι 45 Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (ΕΕΕΕ, τεύχος L 32 Ι/1/04.02.2023), με την οποία:

1) Προστίθεται στην παρ.6 του άρθρου 3n του Κανονισμού νέο στοιχείο ε), ούτως ώστε να διευκρινίζεται ότι οι απαγορεύσεις των παρ. 1 και 4 του ιδίου άρθρου δεν ισχύουν, από τις 5 Φεβρουαρίου 2023, για τα προϊόντα πετρελαίου που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2710, τα οποία είναι καταγωγής Ρωσίας ή έχουν εξαχθεί από τη Ρωσία και αγοράζονται σε τιμή ανώτερη από την αντίστοιχη τιμή που καθορίζεται στο παράρτημα XXVIII και τα οποία φορτώνονται σε πλοίο στο λιμένα φόρτωσης πριν από τις 5 Φεβρουαρίου 2023 και εκφορτώνονται στον τελικό λιμένα προορισμού πριν από την 1η Απριλίου 2023.

2) Αντικαθίσταται η παρ. 11 του άρθρου 3n του Κανονισμού προκειμένου να προβλέπεται η επανεξέταση της λειτουργίας του μηχανισμού ανώτατων ορίων τιμών, συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος XXVIII, καθώς και των απαγορεύσεων στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 3n, από τα μέσα Μαρτίου 2023 και στη συνέχεια κάθε 2 μήνες, λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του και τις εξελίξεις στην αγορά.

*** Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2023/251 του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2023 για την τροποποίηση του «discount to crude oil») (ήτοι 45 Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (ΕΕΕΕ, τεύχος L 32 Ι/ 4/04.02.2023), με τον οποίο τροποποιείται το Παράρτημα XXVIII του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014, κατόπιν έκδοσης της Απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2023/252 του Συμβουλίου με την οποία εισάγονται δύο πρόσθετα ανώτατα όρια τιμών για τα προϊόντα πετρελαίου.

Ποιοι επηρεάζονται

Παράλληλα, επεξηγηματική εγκύκλιο για τον νέο γύρο κυρώσεων απέστειλε προς τα μέλη της και η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας: Κανονισμός 2023/250 – Τροποποίηση του Κανονισμού 833/2014 (Oil Price Cap), έχουν εφαρμογή, σε πλοία υπό σημαία Κράτους Μέλους της Ε.Ε., σε φυσικά – νομικά πρόσωπα με ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ε.Ε., σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, εντός ή εκτός του εδάφους της E.E., που έχει συσταθεί ή οργανωθεί/λειτουργεί βάσει της νομοθεσίας Κράτους Μέλους της Ε.Ε., καθώς και σε νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που δραστηριοποιούνται εν όλω ή εν μέρει στην Ε.Ε. (περιλαμβάνονται οι ναυτιλιακές διαχειρίστριες εταιρείες).
Στην αναφορά της η Ένωση επισημαίνει ότι: «Με τη σχετική εγκύκλιο της ΕΕΕ είχαμε την τιμή να σας ενημερώσουμε σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου τιμής (60 δολάρια) ανά βαρέλι αργού πετρελαίου (CN 2709 00) σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές ρωσικού πετρελαίου (oil price cap) προς τρίτες χώρες.

Στον Κανονισμό 2022/2367 αναφερόταν και η επιβολή αντίστοιχου ανώτατου ορίου τιμής από 5/2/2023 στα προϊόντα πετρελαίου (CN 2710).

Στις 4/2/2023, το Συμβούλιο της Ε.Ε. υιοθέτησε τον Κανονισμό 2023/250 στον οποίο αναφέρονται τα εξής:

(α) Με Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/252 θεσπίζονται δύο πρόσθετα ανώτατα όρια τιμών για τα προϊόντα πετρελαίου από τη Ρωσία. Για τα προϊόντα πετρελαίου που πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από το αργό πετρέλαιο («discount to crude oil») το ανώτατο όριο καθορίζεται σε 45 δολάρια ανά βαρέλι. Για τα προϊόντα πετρελαίου που πωλούνται σε υψηλότερη τιμή από το αργό πετρέλαιο («premium to crude oil») το ανώτατο όριο καθορίζεται σε 100 δολάρια ανά βαρέλι.

(β) Παρέχεται μεταβατική περίοδος 55 ημερών για εκείνα τα πλοία που μεταφέρουν ρωσικά προϊόντα πετρελαίου, τα οποία φορτώθηκαν στον λιμένα φόρτωσης πριν από τις 5 Φεβρουαρίου 2023 και εκφορτώνονται στον τελικό λιμένα προορισμού πριν από την 1η Απριλίου 2023.

(γ) Προβλέπεται επανεξέταση του μηχανισμού των ανώτατων ορίων τιμών και του ύψους τους έως τα μέσα Μαρτίου του 2023 και ανά 2 μήνες, λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα του μέτρου όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τα αναμενόμενα αποτελέσματά του και την εφαρμογή του».

Σημειώνεται, επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τις οδηγίες (guidance) για την εφαρμογή του μηχανισμού «oil price cap», υπό μορφή Ερωτήσεων/Απαντήσεων (Frequently Asked Questions – FAQs), όπου, μεταξύ άλλων, δίνονται διευκρινίσεις για το πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις:
*** παύει η εφαρμογή του μηχανισμού (ερώτ. 6),
*** επιτρέπεται η μεταφορά μικτών φορτίων αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου ρωσικής και μη ρωσικής προέλευσης (ερωτ. 8 και 8a),
*** επιτρέπεται ο ανεφοδιασμός πλοίων (bunkering) με ρωσικό πετρέλαιο (ερωτ. 18a,18b,25).

Επίσης, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής προχώρησε στις 3/2/2023 σε αναθεώρηση των οδηγιών εφαρμογής του oil price cap.
Αξίζει να σημειωθεί, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο, ότι συνεχίζει να ισχύει κατ’ ανάλογο τρόπο και για τα προϊόντα πετρελαίου η διαδικασία συμμόρφωσης και βεβαίωσης (attestation process) που προβλέπεται για τη μεταφορά αργού πετρελαίου από τη Ρωσία, όπως περιγράφεται στην (η) σχετική εγκύκλιο της ΕΕΕ και τις προαναφερόμενες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

(από την εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")