Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»(στο εξής η «Εταιρεία»), στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2, παρ. 1), υποπαρ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2023, το οποίο έχει ως εξής:

Ανακοίνωση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2022

Τρίτη, 07.03.2023

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών επί των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2022

Τετάρτη, 08.03.2023

Ανακοίνωση των Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Α’ Τριμήνου 2023

Τρίτη,23.05.2023

Ενημέρωση Αναλυτών επί των Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Α’ Τριμήνου 2023

Τετάρτη, 24.05.2023

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Τετάρτη,24.05.2023

Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος Χρήσης 2022

Δευτέρα, 26.06.2023 (*)

Η ημερομηνία Αποκοπής του Μερίσματος ακολουθεί την 16η Ιουνίου 2023, η οποία σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιωμάτων του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap)

Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος Χρήσης 2022 (RecordDate)

Τρίτη, 27.06.2023 (*)

Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2022

Παρασκευή, 30.06.2023 (*)

Ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2023

Τετάρτη, 13.09.2023

Ενημέρωση Αναλυτών επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2023

Πέμπτη, 14.09.2023