Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο επειδή δεν μετέφερε εγκαίρως στο εθνικό δίκαιο διάφορες οδηγίες για το περιβάλλον και τις μεταφορές

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε 15 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου, επειδή δεν έχουν κοινοποιήσει ακόμη την πλήρη μεταφορά των μέτρων για τις 14 οδηγίες της ΕΕ στους τομείς του περιβάλλοντος και των μεταφορών.

«Η Επιτροπή εκδίδει δέσμη αποφάσεων επί παραβάσει λόγω της απουσίας κοινοποίησης από τα κράτη μέλη των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο», ανέφερε η Επιτροπή σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη.

Η πρώτη δέσμη οδηγιών που επισημάνθηκε αφορά τον περιορισμό της εισαγωγής στην αγορά ηλεκτρονικών συσκευών που περιέχουν υδράργυρο. Μια άλλη οδηγία αφορά τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των κατηγοριών οχημάτων που υπόκεινται σε οδικούς ελέγχους. Η τελευταία οδηγία επικαιροποιεί τις απαιτήσεις για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων.

Τα κράτη μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα που είχαν λάβει για τη μεταφορά όλων αυτών των οδηγιών στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, κάτι που το Βέλγιο δεν έκανε.

Οι προειδοποιητικές επιστολές αποτελούν το πρώτο βήμα των διαδικασιών επί παραβάσει. Τα κράτη μέλη έχουν στη συνέχεια δύο μήνες για να απαντήσουν.

«Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν τώρα δύο μήνες για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές και να ολοκληρώσουν τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο, ή η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη», πρόσθεσε η Επιτροπή.

Αφού εκδοθεί μια οδηγία της ΕΕ, πρέπει να μεταφερθεί από κάθε κράτος μέλος στο εθνικό του δίκαιο εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Εάν μια οδηγία δεν μεταφερθεί σωστά ή εγκαίρως ή εάν το δίκαιο της ΕΕ εφαρμόζεται εσφαλμένα ή ελλιπώς, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει, η οποία μπορεί τελικά να οδηγήσει σε καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΕ). Η καθυστερημένη μεταφορά μιας οδηγίας ή η μη συμμόρφωση με μια απόφαση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές κυρώσεις.

Στο Βέλγιο, κάθε επίπεδο διακυβέρνησης είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ και τη διαχείριση πιθανών διαδικασιών παράβασης στον τομέα αρμοδιότητάς του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Βέλγιο ξεχωρίζει για τη μη μεταφορά του δικαίου της ΕΕ. Τον Σεπτέμβριο, η Επιτροπή έλαβε επίσης μέτρα κατά του Βελγίου για τη μη μεταφορά της οδηγίας για διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας στην ΕΕ, καθώς και της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των γονέων και των φροντιστών.

(από euractiv.gr)