Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ Αναφορικά με την Εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ Αναφορικά με την Εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης
energia.gr
Τετ, 13 Οκτωβρίου 2021 - 19:48

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 29 Ιουνίου Δημόσιας Διαβούλευσης, θέτει σήμερα σε Δημόσια Διαβούλευση την επικαιροποιημένη εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, όπως υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ΄αριθμ. ΑΔΜΗΕ/ΓΔ ΛΥΑ/20060/7.10.2021 (ΡΑΕ Ι-310883/08.10.2021) αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης σχετικά με την μεθοδολογία υπολογισμού των μοναδιαίων χρεώσεων για τις Συνιστώσες του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης καθώς και των μηνιαίων χρεώσεων των Συμμετεχόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους επί των ως άνω κειμένων ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected], ή εγγράφως, μέχρι και την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.