Στις 19 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Επιχείρησης, καλούνται οι μέτοχοι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 19 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη, με αντικείμενο:

1α) έγκριση της συναλλαγής για την πώληση υπό της ΔΕΗ Α.Ε. του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της θγατρικής αυτής εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) και
β) έγκριση της διάσπασης, ήτοι της απόσχισης του κλάδου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με εισφορά του και απορρόφηση του από την ΔΕΔΔΗΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 123Α του Ν.4001/2011, του Ν.4601/2019 και του Ν.Δ.1297/1972, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Σχεδιου Συβασης Διάσπασης του Κλάδου μετά παραρτημάτων αυτής και εξουσιοδοτήσεις. 
 
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της και το άρθρο 24, παρ.1 στοιχ.β' του Νόμου 4548/2018. Κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27, παραγρ.1 του Νόμου4548/2018.
Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, τον προσδιορισμό των όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και του τρόπου και των λοιπών όρων διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών. 

3. Επιβεβαίωση της ιδιότητας ως Ανεξάρτητου Μέλους του Δ.Σ. του αντιπροέδρου του κ. Πύρρου Παπαδημητρίου. 

4. Τροποποίηση-συμπλήρωση του άρθρου 3, "Σκοπός" του Καταστατικού της εταιρείας.

5. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Αναλυτικά εδώ η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη για την ΕΓΣ