Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Μάιο 2021 στο πλαίσιο της Διορθωτικής Μηνιαίας Εκκαθάρισης των ΣΕΔΠ υπολογίσθηκε ως εξής:

ΜΑΪΟΣ_2021 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ
ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά
      60,86
Φ/Β
      59,01
ΜΥΗΣ
      62,48
Βιομάζα
      64,98
ΣΗΘΥΑ
      64,98