Τζαννετάκης: Ο Σχεδιασμός του Πρατηρίου του Μέλλοντος και η Ανάπτυξη Υδρογόνου «Πυλώνες» για τη Motor Oil - Μη Διανομή Μερίσματος για το 2020 Αποφάσισε η ΓΣ

Τζαννετάκης: Ο Σχεδιασμός του Πρατηρίου του Μέλλοντος και η Ανάπτυξη Υδρογόνου «Πυλώνες» για τη Motor Oil - Μη Διανομή Μερίσματος για το 2020 Αποφάσισε η ΓΣ
energia.gr
Τετ, 23 Ιουνίου 2021 - 17:23

Τους τέσσερεις πυλώνες στους οποίους επικεντρώνονται οι προτεραιότητες της Motor Oil περιέγραψε ο Αναπληρωτής CEO του Ομίλου, κ. Πέτρος Τζαννετάκης, στην εισήγησή του προς την σημερινή Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με τον κ. Τζαννετάκη, κεντρικές επιδιώξεις του Ομίλου Motor Oil είναι: 1. Η συνεχής ενίσχυση της αποδοτικότητας του διυλιστηρίου και του εύρους των προϊόντων που παράγονται σε αυτό, 2. Η κινητικότητα (mobility), σχεδιασμός του πρατηρίου του μέλλοντος, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών,3. Οι επενδύσεις σε ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 4. Τα ανανεώσιμα και εναλλακτικά καύσιμα. Βιοκαύσιμα, ανάπτυξη Υδρογόνου, Κυκλική Οικονομία

Όπως υπογράμμισε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Motor Oil, η ελληνική οικονομία και κοινωνία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν το 2020 μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη σύγχρονη ιστορία του τόπου: μία πρωτοφανή διεθνή υγειονομική κρίση που προκάλεσε ταυτόχρονα δυσμενέστατες οικονομικές συνέπειες και αντέστρεψε την πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. 

Σύμφωνα με τον κ. Πέτρο Τζαννετάκη: «Η κρίση της πανδημίας επιτάχυνε μία σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές και τάσεις στην οικονομία, στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως προαπαιτούμενο την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ώστε οι οικονομίες των κρατών-μελών να γίνουν πιο βιώσιμες και ανθεκτικές. 

Πρόκειται για έναν οδηγό σχετικά με τον επαναπροσανατολισμό των οικονομιών προς ένα νέο, καινοτόμο, ανταγωνιστικό και κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό πρότυπο. Βασικοί άξονες του Σχεδίου, είναι η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι ιδιωτικές επενδύσεις». 

Όπως επισήμανε ο κ. Τζαννετάκης, η στρατηγική του Ομίλου Motor Oil αποσκοπεί στην επίτευξη των παρακάτω τριών παράλληλων στόχων: 

Πρώτον, να παραμείνει η Motor Oil ηγέτιδα εταιρεία στον ενεργειακό κλάδο συνεχίζοντας να στηρίζει την ελληνική οικονομία με εξαγωγές και συνεχείς  επενδύσεις καλύπτοντας παράλληλα σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών της Ελλάδας. 

Δεύτερον, να οδηγήσει τη μετάβαση σε νέες μορφές ενέργειας. 

Τρίτον, να πετύχει τα παραπάνω με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο, συνεχίζοντας να επιδεικνύει την περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθησία που χαρακτηρίζουν τον Όμιλο από την αρχή της ύπαρξής του.

Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2021 - Μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2020

Οι αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου Motor Oil  για το 2021 έχουν ως εξής: 

Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 23η Ιουνίου 2021 στις 10:00 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 75,94% του μετοχικού κεφαλαίου. Tο ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 75,94% δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4548/2018 δεν ελήφθη υπόψη το ποσοστό των ίδιων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία. 

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020 (σε ενοποιημένη και μη βάση) συμπεριλαμβανομένης και της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης του Νόμου 4548/2018 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών/ Εγκρίθηκε η πρόταση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2020. 

Θέμα 2: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 2020 και απηλλάγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

Θέμα 3: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Νίκη Δ. Στουφή, Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας, Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη και Δημήτρης Α. Ανυφαντάκις. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια. Για τα τρία τελευταία μέλη του Δ.Σ. κ. κ. Κωνσταντάρα, Αικατερινάρη, Ανυφαντάκι τους έγινε η διαπίστωση από τη Συνέλευση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας των σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020.  

Η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα. 

Θέμα 4: Ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 όπως ισχύει. Ειδικότερα: 

Ως προς το είδος της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση καθόρισε ότι θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή ήτοι με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα. 

Ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση αποφάσισε ότι η επιτροπή θα είναι τριμελής. Από τα τρία μέλη της επιτροπής ένα θα είναι ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ., ένα θα είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο και ένα θα είναι μη ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο. 

Ως προς τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε από τη Συνέλευση ότι θα είναι ετήσια ήτοι αντίστοιχη αυτής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Κατόπιν των παραπάνω η Συνέλευση όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως κάτωθι: 

  • Παναγιώτης Κωνσταντάρας του Ιωάννη (ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.)
  • Σπυρίδων Κυρίτσης του Χαράλαμπου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο)
  • Κωνσταντίνος Θανόπουλος του Νικολάου (μη ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο)

Για τους κ. κ. Κωνσταντάρα και Κυρίτση έγινε η διαπίστωση από τη Συνέλευση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας των σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020.

Ομοίως έγινε η εξακρίβωση από τη Συνέλευση ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ότι άπαντα τα μέλη της διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή τη λογιστική.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση της τελευταίας σε Σώμα και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Τέλος η απερχόμενη Επιτροπή Ελέγχου (Πρόεδρος: Π. Ι. Κωνσταντάρας, τακτικά μέλη: κ.κ. Γ. Π. Αλεξανδρίδης, Κ. Ν. Θανόπουλος) υπέβαλε στη Συνέλευση την προβλεπόμενη στην ενότητα 4 θ) του άρθρου 74 του Νόμου 4706/2020 ετήσια έκθεση πεπραγμένων για τη χρήση 2021. 

Θέμα 5: Εξελέγη για τη χρήση 2021 ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Τηλέμαχος Γεωργόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 19271) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Κουτσός-Κουτσόπουλος Δημήτρης  (ΑΜ ΣΟΕΛ 26751) αμφότεροι της Deloitte Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η αμοιβή τους ορίστηκε σε Ευρώ 275 χιλ. για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 και σε Ευρώ 170 χιλ. για τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2021 και την έκδοση του σχετικού φορολογικού πιστοποιητικού.

Θέμα 6: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2020 (ετήσια σταθερή αμοιβή Ευρώ 30.000 για κάθε μέλος του Δ.Σ. ή Ευρώ 35.000 για κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου). Προ-εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2021 (ετήσια σταθερή αμοιβή Ευρώ 30.000 για κάθε μέλος του Δ.Σ. ή Ευρώ 35.000 για κάθε μέλος των Επιτροπών: Ελέγχου, Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών ή Ευρώ 40.000 για τους Προέδρους των Επιτροπών: Ελέγχου, Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών).

Θέμα 7: Εγκρίθηκε η προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

Θέμα 8: Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020.

Θέμα 9: Εγκρίθηκε η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

Θέμα 10: Εγκρίθηκε η διανομή ποσού μέχρι Ευρώ 5.500.000 από κέρδη προηγούμενων χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  και σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη.

Θέμα 11: Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας για τη Χρήση 2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.