Αγορά Ηλεκτρισμού: Ο ACER Εξέδωσε Απόφαση για τον Προσδιορισμό των Περιφερειών Υπολογισμού Δυναμικότητας στην ΕΕ

Αγορά Ηλεκτρισμού: Ο ACER Εξέδωσε Απόφαση για τον Προσδιορισμό των Περιφερειών Υπολογισμού Δυναμικότητας στην ΕΕ
energia.gr
Τετ, 12 Μαΐου 2021 - 14:13

Ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας των χωρών – μελών της ΕΕ (ACER), όπως έκανε γνωστό στις 10 Μαΐου, έλαβε απόφαση σχετικά με την πρόταση όλων των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (TSO’s) σχετικά με τον προσδιορισμό των περιφερειών υπολογισμού δυναμικότητας (CCR)

Αυτός ο προσδιορισμός περιλαμβάνει κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ομαδοποιεί στις διάφορες περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας. Αυτό σχετίζεται με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, καθώς απλοποιεί τις διαδικασίες με τη δημιουργία τέτοιων υποομάδων (δηλ. CCRs).

Ο καθορισμός των CCR θα πρέπει να συνδυάζει τα σύνορα της ζώνης υποβολής προσφορών για τα οποία η ανάγκη συντονισμού είναι η υψηλότερη (π.χ. λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαζωνικών δυναμικοτήτων τους) και να εξετάζει πού είναι πιο αποτελεσματική η εφαρμογή διαπεριφερειακού συντονισμού. Θα εφαρμοστούν διαφορετικές περιφερειακές μεθοδολογίες (όπως υπολογισμός δυναμικότητας, ανακατανομή και αντίρροπη συναλλαγή) στις διάφορες περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας.

Αυτό θα προωθήσει τον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των συνόρων της ζώνης προσφοράς, πράγμα που επιτρέπει τη βέλτιστη χρήση των υποδομών μεταφοράς ηλεκτρισμού σε όλη την Ευρώπη, με επακόλουθα οφέλη για τους καταναλωτές.

Η παρούσα απόφαση του ACER αντικατοπτρίζει την πλέον πρόσφατη κατάσταση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων νέων ή εξελισσόμενων συνόρων ζώνης προσφοράς, πρόσθετων TSO’s, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δείτε εδώ την Απόφαση 04-2021 του ACER και τα σχετικά Παραρτήματα