Όρια χρεών πάνω από τα οποία «κόβεται» η δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή ρεύματος προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο της συμπληρωματικής διαβούλευσης για τις βασικές ρυθμίσεις αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την αλλαγή προμηθευτή. Στόχος των προτάσεων αυτών, όπως αναφέρεται, είναι η ανάσχεση της διόγκωσης των ανεξόφλητων οφειλών των καταναλωτών προς τους προμηθευτές

και η αποτροπή καταχρηστικής μετακίνησης καταναλωτών προς άλλους προμηθευτές. Όπως αναφέρει η Ναυτεμπορική, με τις νέες ιδέες που καταθέτει η ΡΑΕ θέτει χαμηλά όρια σε ό,τι έχει να κάνει με τις οφειλές των καταναλωτών και τις εναλλακτικές αλλαγών στους παρόχους. Παράλληλα, προχωρά στις κατάλληλες διευκρινίσεις σχετικά με την επισήμανση οφειλής και το δικαίωμα εντολής απενεργοποίησης.

Όπως αναφέρει η ΡΑΕ, ο πελάτης δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση προμήθειας για να ασκήσει το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή, ακόμη κι εάν έχει ληξιπρόθεσμες, μη διακανονισμένες οφειλές, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω οφειλές δεν υπερβαίνουν τα παρακάτω ποσά, ανά κατηγορία πελατών, για τετραμηνιαία κατανάλωση: Οικιακοί Πελάτες 150 ευρώ - Μη οικιακοί (εμπορικοί) Πελάτες Χαμηλής Τάσης 200 ευρώ - Πελάτες Μέσης Τάσης 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη ΡΑΕ εάν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του πελάτη υπερβαίνουν τα ανωτέρω ποσά, ο πελάτης δεν δύναται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης προμήθειας για άσκηση του δικαιώματος αλλαγής προμηθευτή, εάν δεν έχει προηγουμένως εξοφλήσει ολοσχερώς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του που απορρέουν από την αρχική σύμβαση, ή εάν δεν έχει πρώτα προβεί σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον προμηθευτή του.

Επίσης η ΡΑΕ προτείνει ένα σύστημα επισήμανσης οφειλής (debt flagging) για τους πελάτες, των οποίων οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε δεν υπερβαίνουν τα ως άνω ποσά είτε έχουν ενταχθεί σε διακανονισμό με τον προμηθευτή και οι οποίοι, ως εκ τούτου, συννόμως προβαίνουν σε αλλαγή προμηθευτή. Στο σύστημα αυτό θα προβλέπονται διαβαθμίσεις στην επισήμανση οφειλής (διαφοροποίηση στην ένδειξη), οι οποίες θα αποτυπώνουν ποιοτικά χαρακτηριστικά του πελάτη σε σχέση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του. Να σημειωθεί ότι αντίστοιχο σύστημα υπάρχει και στην κινητή τηλεφωνία (ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ).

Συγκεκριμένα, πελάτης με ληξιπρόθεσμες οφειλές θα εμφανίζεται με κόκκινη επισήμανση σε περίπτωση που δεν έχει εντάξει τις ληξιπρόθεσμες αυτές οφειλές σε διακανονισμό με τον παλαιό προμηθευτή του. Η επισήμανση αυτή θα είναι ορατή και στον νέο προμηθευτή, εξυπηρετώντας την ενημέρωση του τελευταίου αναφορικά με τη φερεγγυότητα του πελάτη του. Επίσης, πελάτης που προβαίνει σε αλλαγή προμηθευτή, έχοντας διακανονίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς παλαιό προμηθευτή του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, θα επισημαίνεται με διαφορετική ένδειξη (π.χ. πράσινη επισήμανση).

Ο παλαιός προμηθευτής, σε περίπτωση μη τήρησης από τον πελάτη των όρων του διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, κατ’ εξαίρεση διατηρεί για έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής προμηθευτή, το δικαίωμα να υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής, ακόμη και εάν έχει συναφθεί σύμβαση προμήθειας με νέο προμηθευτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του πελάτη αντιστοιχούν σε τουλάχιστον έξι (6) μηνιαίους λογαριασμούς κατανάλωσης.

Η ΡΑΕ προτείνει την εφαρμογή των συγκεκριμένων ορίων αρχικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους από την έναρξη εφαρμογής της, προκειμένου εν συνεχεία να αξιολογηθεί εκ νέου. Να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως και τις 5 Μαρτίου 2021.