Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Νοέμβριο 2020, όπως ανακοινώνει ο ΔΑΠΕΕΠ, υπολογίσθηκε ως εξής :

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ_2020
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑ (€/MWh)
Αιολικά 47,68
Φ/Β 51,09
ΜΥΗΣ 52,74
Βιομάζα 54,87
ΣΗΘΥΑ 54,87
ΜΕΣΗ ΤΕΑΕΜ 52,73

 

Ομοίως για τον Δεκέμβριο του 2020:

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_2020
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑ (€/MWh)
Αιολικά 52,55
Φ/Β 67,99
ΜΥΗΣ 57,18
Βιομάζα 62,49
ΣΗΘΥΑ 62,49
ΜΕΣΗ ΤΕΑΕΜ 58,92