Ο Νέος Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Ο Νέος Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
energia.gr
Τετ, 9 Δεκεμβρίου 2020 - 08:35

Την Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/30-11-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5291/Β/1-12-2020), δυνάμει της οποίας τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγή Hλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) (στο εξής «ο Κανονισμός»), σύμφωνα με τη νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 18 του Ν. 4685/2020.

Όπως αναφέρει η KGLawFirm στην αναλυσή της, σε προηγούμενο άρθρο της στήλης είχαν τονιστεί τα βασικά σημεία του Σχεδίου του Κανονισμού, όπως αυτό είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στις 22 Οκτωβρίου 2020. Ο Κανονισμός που δημοσιεύθηκε μερικές εβδομάδες αργότερα διατηρεί σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο του σχεδίου. Παράλληλα, εξειδικεύει περαιτέρω και διευκρινίζει ζητήματα τα οποία είχαν διατυπωθεί με πιο γενικούς όρους στο προς διαβούλευση σχέδιο, ενώ εισάγει και ορισμένα νέα κεφάλαια, είτε λόγω αναθεώρησης της δομής του Κανονισμού, είτε λόγω προσθήκης νέων διατάξεων.

Περιεχόμενο της αίτησης

Όσον αφορά το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης προς την αρμόδια αρχή, δεν υπάρχει ουσιαστική μεταβολή σε σχέση με το περιεχόμενο του αρχικού σχεδίου της ΡΑΕ, διατηρείται δε η υποχρέωση του αιτούντος χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικών Έργων να τεκμηριώνει την οικονομοτεχνική αποδοτικότητα και βιωσιμότητα του έργου. Από την άλλη, σε σύγκριση με το σχέδιο, ο Κανονισμός περιέχει λεπτομερέστερες διατάξεις όσον αφορά τα συμπληρωματικά στοιχεία που δικαιούται να ζητήσει η αδειοδοτούσα αρχή από τον αιτούντα για τη διαπίστωση της συμβατότητας του σταθμού με το Αυτόνομο Ηλεκτρικό Σύστημα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και για την διασφάλιση της ασφάλειας και ευστάθειας της λειτουργίας του τελευταίου.

Προϋποθέσεις του παραδεκτού

Αναφορικά με προϋποθέσεις του παραδεκτού της αίτησης του υποψήφιου παραγωγού, ο Κανονισμός διαφοροποιείται από το υπό διαβούλευση σχέδιο ως προς το ζήτημα του προσδιορισμού του σημείου σύνδεσης στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα. Ειδικότερα, δεν συνιστά κατ’ αρχήν προϋπόθεση του παραδεκτού της αιτήσεως η αναφορά σε προτεινόμενο σημείο σύνδεσης, όταν το σημείο εγκατάστασης βρίσκεται σε κορεσμένο δίκτυο. Εντούτοις, ο προσδιορισμός του σημείου σύνδεσης είναι απαραίτητος σε περίπτωση που η σύνδεση πρόκειται να λάβει χώρα εκτός κορεσμένου δικτύου, εφόσον δεν υφίσταται διαθέσιμο περιθώριο. Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται πως δεν είναι παραδεκτή η υποβολή αιτήσεων για Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα, καθώς αυτά δεν ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού. Τέλος, ορίζεται πως σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, νέα αίτηση για την ίδια θέση ή τμήμα αυτής και για τον σταθμό ίδιας τεχνολογίας είναι απαράδεκτη για τον ίδιο αιτούντα ή νομικού ή φυσικού προσώπου που συμμετέχει στη μετοχική/εταιρική σύνθεσή του, πριν παρέλθουν δύο (2) κύκλοι από τη γνωστοποίηση της απόρριψης της αίτησης.

Τροποποίηση Βεβαιώσεων

Αναφορικά με τις αιτήσεις για τροποποίηση Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής, ο Κανονισμός θέτει ορισμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες αιτήσεις που αφορούν έργα τα οποία έχουν επιλεγεί μέσω της Ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 4414/2016 εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων. Συγκεκριμένα, προκειμένου να εξετάζεται κατά προτεραιότητα θα πρέπει η αιτούμενη τροποποίηση να μην προκαλεί αύξηση μεγαλύτερη του 10% της μέγιστης ισχύος παραγωγής καθώς και να μη συνεπάγεται επέκταση των ορίων του πολυγώνου εγκατάστασης, εκτός και αν αυτή επιβάλλεται βάσει γνωμοδότησης στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και δεν υφίσταται εδαφική επικάλυψη με ήδη υποβληθείσα αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή ήδη εκδοθείσα Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων.

Επικαλύψεις

Όσον αφορά τις επικαλύψεις, ο Κανονισμός θέτει σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια τη διαδικασία φιλικής επίλυσης των σχετικών διαφορών που προκύπτουν, ενώ εξειδικεύει τη σειρά με την οποία διενεργούνται από το Φορέα Αδειοδότησης οι έλεγχοι αξιολόγησης των επικαλυπτόμενων έργων, σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας φιλικής επιλύσεως. Ένα στοιχείο που προστέθηκε μετά τη διαβούλευση του σχεδίου, είναι η πρόβλεψη του Κανονισμού πως σε περίπτωση επικάλυψης έργων τα οποία κρίνονται ως ισοδύναμα, εάν ένα εξ αυτών είναι Ειδικό Έργο, αυτό αποκτά προτεραιότητα έναντι του έργου με το οποίο προκύπτει επικάλυψη.

Προσβολή αποφάσεων επί αιτήσεων για τη χορήγηση Βεβαιώσεων

Κατά της χορήγησης Βεβαίωσης, Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της απόρριψης αίτησης, χωρεί αίτηση αναθεώρησης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση της απόφασης του Φορέα Αδειοδότησης. Η προηγούμενη άσκηση της αίτησης αναθεώρησης έχει χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής και είναι αναγκαία προϋπόθεση για το παραδεκτό του ένδικου βοηθήματος αίτησης ακυρώσεως, η οποία ασκείται επί της απόρριψης της αίτησης αναθεώρησης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Επί της αίτησης ακύρωσης χωρεί έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε κάθε περίπτωση, ο Κανονισμός διευκρινίζει πως σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναθεώρησης, συνεχίζει να δεσμεύεται ο φυσικός χώρος που καταλαμβάνει το προτεινόμενο έργο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασής της.

Παράταση διάρκειας Βεβαιώσεων

Παράλληλα, ο Κανονισμός εξειδικεύει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης παράτασης της διάρκειας ισχύος των Βεβαιώσεων. Στη σχετική αίτηση παράτασης ο κάτοχος του σταθμού οφείλει να τεκμηριώνει ότι ο σταθμός είναι λειτουργικός σε ποσοστό διαθεσιμότητας μεγαλύτερο του 70% ή ότι η μέση ετήσια παραγόμενη ενέργεια του σταθμού δεν έχει μειωθεί περισσότερο από το 30% της μέσης ετήσιας παραγόμενης ενέργειας των τελευταίων πέντε (5) πλήρων ημερολογιακών ετών από το έτος υποβολής του αιτήματος ανανέωσης.

Προσθήκη νέων κεφαλαίων

Τέλος, ο Κανονισμός περιέχει κεφάλαια τα οποία δεν προβλέπονταν στο σχέδιο το οποίο είχε δημοσιευθεί στον ιστότοπο της ΡΑΕ προς διαβούλευση. Στο κεφάλαιο Ε’ ρυθμίζεται το δικαίωμα του κυρίου ή επικαρπωτή του συνόλου ή τμήματος ιδιωτικής έκτασης για την οποία έχει εκδοθεί Βεβαίωση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, να αμφισβητήσει το δικαίωμα του κατόχου Βεβαίωσης σε νόμιμη χρήση της έκτασης αυτής, καταθέτοντας αίτηση για την έκδοση Βεβαίωσης στο όνομά του εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων του επόμενου κύκλου από την έκδοση της Βεβαίωσης. Επίσης, προστίθεται κεφάλαιο ΙΑ’ με ειδικές διατάξεις σχετικά με τους ισχύοντες περιορισμούς χωροθέτησης σταθμών ΑΠΕ για τους αιολικούς, φωτοβολταϊκούς και Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς (ΜΥΗΣ), καθώς και κεφάλαιο ΙΒ’ με επιμέρους ειδικές διατάξεις για τους κατόχους Αδειών Παραγωγής. Σημειώνεται δε πως σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΒ’, οι τελευταίοι καλούνται να προσαρμόσουν τα πολύγωνά τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς χωροθέτησης του κεφαλαίου ΙΑ’ του Κανονισμού, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Φορέας Αδειοδότησης οφείλει να προχωρήσει στην ανάκληση των σχετικών Αδειών Παραγωγής ή των Βεβαιώσεων Παραγωγού ή των Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων.

Εξάλλου, στον Κανονισμό προστίθεται και η δυνατότητα άπαξ υποβολής αιτήματος κατάτμησης ορισμένης Βεβαίωσης για σταθμούς οι οποίοι ανήκουν στον ίδιο κάτοχο, καθώς και συνένωσης αδειών του ίδιου παραγωγού, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τελικές Παρατηρήσεις

Σε γενικές γραμμές, ο Κανονισμός δεν παρουσιάζει μεγάλες διαφορές σε σχέση με το σχέδιο που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ στις 22 Οκτωβρίου 2020, εξακολουθεί δε να κινείται στο πνεύμα του αδειοδοτικού πλαισίου του Ν. 4685/2020, δίνοντας έμφαση στην απλοποίηση των διαδικασιών και την τήρηση συγκεκριμένων προθεσμιών εκ μέρους της αδειοδοτούσας Αρχής. Είναι επίσης σαφής η πρόθεση να προωθηθούν αποτελεσματικά οι επενδύσεις στα Ειδικά Έργα (Υβριδικοί Σταθμοί, σταθμοί ΣΗΘΥΑ άνω των 35 MW, σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση γεωθερμικής ενέργειας, ηλιοθερμικοί σταθμοί στα ΜΔΝ, Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα, συγκροτήματα αιολικών πάρκων άνω των εκατόν πενήντα 150 MW κλπ.), τα οποία υπόκεινται μεν σε έλεγχο οικονομοτεχνικής βιωσιμότητας, απολαμβάνουν όμως σχετικής προτεραιότητας σε σχέση με τα λοιπά έργα σε περίπτωση επικάλυψης. Τέλος, φαίνεται πως ο νέος Κανονισμός επιδιώκει και την προαγωγή της ασφάλειας δικαίου, είτε εξειδικεύοντας περαιτέρω τα κριτήρια με τα οποία η αδειοδοτούσα Αρχή ασκεί τη διακριτική της ευχέρεια (λ.χ. διατάξεις για την επικάλυψη έργων), είτε με την προσθήκη διατάξεων, όπως των σχετικών με τη ρύθμιση του δικαιώματος του κυρίου ή του επικαρπωτή ιδιωτικής έκτασης στην οποία είναι εγκατεστημένος φωτοβολταϊκός σταθμός, να αμφισβητήσει το δικαίωμα του κατόχου Βεβαίωσης σε νόμιμη χρήση της έκτασης αυτής.

(KGLawFirm)