ΡΑΕ: Τρεις Πρόσφατες Αποφάσεις με Ιδιαίτερη Σημασία για τους Επιμέρους Ενεργειακούς Κλάδους

ΡΑΕ: Τρεις Πρόσφατες Αποφάσεις με Ιδιαίτερη Σημασία για τους Επιμέρους Ενεργειακούς Κλάδους
energia.gr
Σαβ, 25 Ιουλίου 2020 - 11:30

Τρεις αποφάσεις με ιδιαίτερη σημασία για τους επιμέρους ενεργειακούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας εξέδωσε πρόσφατα η της Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια. Συγκεκριμένα, η πρώτη απόφαση αφορά την Tροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, η δεύτερη αφορά ζητήματα που άπτονται του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και η τρίτη την Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για το Έτος 2021

Αναλυτικότερα:

1) Η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά τα άρθρα 17 παρ. 2 περ. ιστ και 18 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), με την υπ’ αριθμ. 938/2020 απόφασή της προέβη στην τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΦΕΚ Β' 5910/31.12.2018 και ΦΕΚ Β' 468/18.2.2019). Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως τα θέματα της Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης και του Φορέα Εκκαθάρισης και αποσκοπούν στην ενσωμάτωση του περιεχομένου της συμφωνίας μεταξύ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και της Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας ΑΕ για την ανάθεση στη δεύτερη του διακανονισμού, της ανάληψης και της διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου των συναλλαγών που διενεργούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης καθώς και στην προσαρμογή του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης με τον υπό κατάρτιση Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης, ως προς, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες, διεπαφές και τις ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ των δύο εταιρειών αλλά και τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα της Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης. Στόχος της ως άνω τροποποίησης είναι η εκκαθάριση των συναλλαγών στις βραχυχρόνιες (spot) Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, ήτοι στις αγορές Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας Αγοράς και Αγοράς Εξισορρόπησης, να πραγματοποιείται από τον ίδιο Φορέα Εκκαθάρισης, γεγονός που θα οδηγήσει σε ενιαίες συναλλακτικές ρυθμίσεις και στη συνεπακόλουθη ελαχιστοποίηση του συνολικού συστημικού κινδύνου.

Βλ. εδώ την Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 938/2020: Tροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΦΕΚ Β' 5910/31.12.2018 και ΦΕΚ Β' 468/18.2.2019), σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει.

 

2) Με την υπ’ αριθμ. 1035/2020 απόφασή της, η ΡΑΕ προέβη, μεταξύ άλλων, στην τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (5η αναθεώρηση). Οι τροποποιήσεις εστιάζουν στη δημιουργία εργαλείων διαχείρισης της συμφόρησης με στόχο τη βέλτιστη δυνατή λειτουργία του Συστήματος (εξυπηρέτηση της μέγιστης δυνατής ροής) έως την ολοκλήρωση της τεχνικής αναβάθμισης του Συστήματος το 2023, ή πιθανής ανάγκης επιπλέον ενίσχυσής του στο μέλλον. Τα εν λόγω εργαλεία συνίστανται σε τρία σχήματα προσφοράς μεταφορικής ικανότητας: Συσχετισμένη, Συζευγμένη και Ανταγωνιστική Μεταφορική Ικανότητα.

Αναλυτικότερα, ως προς τη Συσχετισμένη Μεταφορική Ικανότητα (νέο άρθρο 20ΑΕ) επιχειρείται να προσφερθεί επιπλέον δυναμικότητα, χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία του συστήματος, η οποία δεν θα μπορούσε να δοθεί μακροχρόνια ως αδιάλειπτο προϊόν, λόγω της πιθανότητας διακοπής υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Ο Διαχειριστής προσφέρει αδιάλειπτη δυναμικότητα, αλλά ο Χρήστης που τη δεσμεύει γνωρίζει ότι υπάρχει πιθανότητα η δήλωσή του για την επόμενη Ημέρα να περικοπεί από το Διαχειριστή, σε περίπτωση που δεν ικανοποιείται η Συνθήκη Χρήσης. Αυτό το σχήμα χρησιμοποιείται προκειμένου ο Διαχειριστής να μην χρειάζεται να υλοποιεί επενδύσεις σε υποδομές που μπορεί να χρειάζονται για την αποτροπή συμφόρησης σε ακραίες συνθήκες, αλλά οι οποίες εκτιμάται ότι δεν θα αξιοποιούνται σε τακτική βάση. Συνεπώς, ο Χρήστης δεσμεύει αδιάλειπτη και, αν επιθυμεί, μακροχρόνια δυναμικότητα και ο περιορισμός εφαρμόζεται, αν χρειαστεί, σε επίπεδο Ημερήσιου Προγραμματισμού. Επίσης, για τις ποσότητες αυτές έχει πλήρη πρόσβαση στο Εικονικό Σημείο Συναλλαγών.

Όσον αφορά στη Συζευγμένη Μεταφορική Ικανότητα (νέο άρθρο 20Μ), ένας Χρήστης δύναται αντί να δεσμεύει μεταφορική ικανότητα ανεξάρτητα σε Σημείο Εισόδου και σε Σημείο Εξόδου, όπως επιβάλλει το ευρωπαϊκό σύστημα entry-exit, να δηλώσει σε ορισμένες περιπτώσεις (πιθανολογούμενης συμφόρησης) ότι αέριο που θα παραδώσει σε μία συγκεκριμένη Είσοδο θα το παραλάβει σε μία συγκεκριμένη Έξοδο, δηλαδή να προδιαγράψει την «πορεία» του αερίου μέσα στο Σύστημα μέσω Συζευγμένων Μεταφορικών Ικανοτήτων (conditional capacities).

Ως προς την Ανταγωνιστική Μεταφορική Ικανότητα (νέο άρθρο 20ΘΑ), προσφέρεται η δυνατότητα ανακατανομής της δυναμικότητας, αντί του να προσφέρεται επιπλέον δυναμικότητα, δηλαδή «μετακινείται» από ένα Σημείο Εισόδου σε άλλο. Γι’ αυτό και πρέπει να χρησιμοποιείται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μόνο έως ότου υλοποιηθούν οι κατάλληλες επενδύσεις που θα άρουν τη συμφόρηση. Προκειμένου να μην υπάρχει διάκριση στην πρόσβαση μεταξύ των εισόδων, αντί για τον ορισμό μέγιστης διαθέσιμης δυναμικότητας ανά σημείο διασύνδεσης, ορίζεται η δυνατότητα από κοινού δημοπράτησης δυναμικότητας μέχρι τη συνολικά μέγιστη διαθέσιμη. Έτσι δίνεται η δυνατότητα ροής αερίου από τα σημεία εισόδου όπου υπάρχει ενδιαφέρον από την αγορά, αντί για ex ante προσδιορισμό της.

Βλ. εδώ την Απόφαση υπ ’ αριθμ. 1035/2020Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού ΣυστήματοςΦυσικού Αερίου, του Κανονισμού Τιμολόγησης ΒασικώνΔραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου καιτου Εγχειριδίου Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕθνικούΣυστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

 

3) Η ΡΑΕ, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 941/2020 απόφασης της, ενέκρινε τον Ετήσιο Σχεδιασμό Υπηρεσιών Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για το έτος 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της ΔΕΣΦΑ ΑΕ.

Βλ. εδώ την Απόφαση υπ’ αριθμ. 941 /2020: Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για το Έτος 2021.