Ρ.Α.Ε. :Δημόσια Διαβούλευση για την Παροχή Εγγυήσεων των Προμηθευτών και Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών προς ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.

Ρ.Α.Ε. :Δημόσια Διαβούλευση για την Παροχή Εγγυήσεων των Προμηθευτών και Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών προς ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.
energia.gr
Τρι, 14 Ιουλίου 2020 - 17:25

Δημόσια Διαβούλευση αναγγέλλει η Ρ.Α.Ε. για τον τρόπο και τη διαδικασία παροχής εγγυήσεων των Προμηθευτών και αυτοπρομηθευόμενων Πελατών προς τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 και 2 του ν. 4643/2019 (ΦΕΚ Α’ 193)

 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 2 του ν. 4643/2019 (ΦΕΚ Α’ 193), το οποίο τροποποίησε την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του ν. 4585/2018 (ΦΕΚ Α' 216), το είδος, το ύψος και ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ισοδύναμης εξασφάλισης, από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., καθώς και η μεθοδολογία καθορισμού του ύψους και της αναπροσαρμογής του, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.

Στόχος της καταβολής εγγυήσεων είναι η διασφάλιση της προσήκουσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ειδικότερα της μη απόδοσης των αναφερόμενων στην παράγραφο 5 εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. προς τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.

Παράλληλα με την παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου του ν. 4643/2019 προβλέφθηκε αντίστοιχη διαδικασία και για την καταβολή εγγυήσεων προς τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (κατόπιν τροποποίησης της παραγράφου 7 του άρθρου 57 του ν. 4508/2017 , ΦΕΚ Α΄ 200/2017).

Προς τον σκοπό αυτόν, η ΔΕΔΔΗΕ. Α.Ε. και η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. υπέβαλαν αντίστοιχα τις  υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-284685/2.7.2020 και ΡΑΕ Ι-284926/07.07.2020 σχετικές εισηγήσεις τους προς την Αρχή, οι οποίες τίθενται  σήμερα σε Δημόσια Διαβούλευση, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να διατυπώσουν τη γνώμη τους και να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους ως προς την προτεινόμενη εισήγηση, εν όψει της άσκησης της αρμοδιότητας της ΡΑΕ για την έκδοση σχετικής γνώμης προς το αρμόδιο Υπουργείο

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020.