Δημοσιεύθηκε η Απόφαση του ΥΠΕΝ για Τέλος Διατήρησης Αδειών Παραγωγής ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ των Ετών 2017-19

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση του ΥΠΕΝ για Τέλος Διατήρησης Αδειών Παραγωγής ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ των Ετών 2017-19
energia.gr
Σαβ, 6 Ιουνίου 2020 - 10:37

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/52445/2225/02.06.2020 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποίαν καθορίστηκαν οι υπόχρεοι και υπολογίστηκε το τέλος διατήρησης  δικαιώματος κατοχής  άδειας  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  (ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ) για  τα  έτη  2017,  2018  και  2019

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του πρόσφατου ν. 4685/2020 το σχετικό τέλος υπολογίστηκε μειωμένο στο 1/3 του αρχικώς προβλεπομένου για τα ανωτέρω έτη ενώ η σχετική υποχρέωση παύει από την 1 Ιανουαρίου 2020.

Τα ονόματα των υποχρέων για τα ως άνω έτη, καθώς και το ύψος του οφειλόμενου τέλους για κάθε υπόχρεο, αναφέρονται αναλυτικά στον Μη Οριστικό Πίνακα (Παράρτημα Ι) της εν λόγω απόφασης του ΥΠΕΝ.

Αιτήματα διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων των στοιχείων του πίνακα, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δύνανται να υποβληθούν από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της εν λόγω απόφασης, και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Τα αιτήματα υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου (http://www.ypeka.gr). Σε περίπτωση που η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης είναι αργία, η λήξη της προθεσμίας μεταφέρεται στην πρώτη εργάσιμη ημέρα. 

Βλ. εδώ ολόκληρη την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/52445/2225/02.06.2020 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας