Η εταιρεία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για τoέτος 2020, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χ.Α. ως ακολούθως:

Ανακοίνωση και δημοσίευση των ετήσιωνοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019:

Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.revoil.gr και του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr).

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων: Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020.

Η εταιρεία δεν θα προχωρήσει στη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019.

Η REVOIL διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.