Εισήγηση Χρηματιστηρίου Ενέργειας: Μέχρι 10% το Ποσοστό της Παραγωγής για Διμερή Συμβόλαια

Εισήγηση Χρηματιστηρίου Ενέργειας: Μέχρι 10% το Ποσοστό της Παραγωγής για Διμερή Συμβόλαια
energia.gr
Τετ, 5 Φεβρουαρίου 2020 - 20:17

Σε Δημόσια Διαβούλευση τέθηκε η εισήγηση της "Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας" (ΕΧΕ) για τη θέσπιση ορίου στο ποσοστό των διμερών και προθεσμιακών συμβολαίων που θα μπορούν να συνάπτονται με την έναρξη των νέων χονδρεμπορικών αγορών. Βάσει της εισήγησης, το ανώτατο ποσοστό 

για το οποίο θα επιτρέπεται, η ΔΕΗ και οι άλλοι παραγωγοί να συνάπτουν διμερή συμβόλαια, θα διαμορφωθεί στο 10% της παραγωγής τους για ένα μεταβατικό διάστημα μετά τη λειτουργία των νέων αγορών, από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του έτους που διανύουμε.

Ο περιορισμός αφορά όχι μόνον στην ΔΕΗ αλλά και στις άλλες τρεις καθετοποιημένες εταιρείες, δηλαδή, τις Protergia, ΗΡΩΝ και Elpedison, καθώς το ποσοστό μεριδίου κάθε μιας εξ αυτών, πάνω από το οποίο ισχύει ο περιορισμός, ορίζεται στο 4%.

Πιο αναλυτικά, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έθεσε σήμερα σε Δημόσια Διαβούλευση τις εισηγήσεις της ΕΧΕ Α.Ε. (υπ’αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-275984/31.01.20) για μεθοδολογίες και παραμέτρους που προβλέπονται στον ως άνω Κανονισμό:

Α) Εισήγηση για τη Μεθοδολογία εφαρμογής κανόνων αποδοχής Εντολών Αγοράς/Πώλησης με αλληλένδετη τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσια Αγορά, κατά τις διατάξεις των υποενοτήτων 4.1.3.2, 4.3.3, 5.4.3 και 5.10.3 του Κανονισμού.

Β) Εισήγηση για τον Προσδιορισμό Ρυθμιστικών Παραμέτρων Υπολογισμού Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης για μη-νόμιμη υποβολή Εντολών Πώλησης σχετικά με τη Διαθέσιμη Ισχύ (για ημερολογιακό έτος 2020), κατά τις διατάξεις της υποενότητας 4.4.2.1 του Κανονισμού.

Γ) Εισήγηση για τη Μεθοδολογία ορισμού του ποσοστού Χ% του μεριδίου λιανικής προμήθειας και Α% των ποσοτήτων ενέργειας που περιλαμβάνονται στις επικυρωμένες Δηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης και που αντιστοιχούν σε ποσότητες ενέργειας επί συναλλαγών Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων εντός της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς ή διμερώς, επί του συνόλου των ποσοτήτων ενέργειας που αγοράστηκαν με αποδεκτές Εντολές Αγοράς στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, κατά τις διατάξεις της ενότητας 4.4.2.2 του Κανονισμού.

Δ) Εισήγηση για τον Προσδιορισμό Ανώτατων και Κατώτατων Ορίων Τιμής Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, για τα οποία το ΕΧΕ εξετάζει την δυνατότητα διενέργειας Δεύτερης Δημοπρασίας, κατά τις διατάξεις της ενότητας 4.5 του Κανονισμού.

Ε) Εισήγηση για τον Προσδιορισμό Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων (για ημερολογιακό έτος 2020), κατά τις διατάξεις της ενότητας 6.8 του Κανονισμού.

ΣΤ) Εισήγηση για τις Παραμέτρους υποβολής και τεχνικές λεπτομέρειες Εντολών, κατά τις διατάξεις της ενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected]. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ εδώ εδώ εδώ εδώ και εδώ

Επιπροσθέτως, η ΡΑΕ έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση τις εισηγήσεις της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (EnExClear):

Α) Εισήγηση για τις Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης και άλλα συναφή θέματα, κατά τις διατάξεις των ενοτήτων 2.21 – 2.24 του Κανονισμού.

Β) Εισήγηση για την Επιβολή Μέτρων κατά των Εκκαθαριστικών Μελών, κατά τις διατάξεις των ενοτήτων 5.1 και 5.2 του Κανονισμού.

Γ) Εισήγηση για την Επενδυτική Πολιτική της EnExClear, κατά τις διατάξεις των ενοτήτων 2.6 και 2.31 του Κανονισμού.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected]. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

1. Διαχείριση κινδύνου
2 Μέτρα κατά των Εκκαθαριστικών Μελών
3. Επενδυτική Πολιτική
Τέλος, έθεσε σε διαβούλευση την εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε., αναφορικά με τις απαραίτητες τροποποιήσεις του ΚΣΔΠΠΗΕ, ώστε οι ρυθμίσεις του να είναι συμβατές με το πλαίσιο λειτουργίας και εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected], ή εγγράφως, μέχρι και τις 21 Φεβρουαρίου 2020.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα εδώ και εδώ