Τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης με Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO), αλλά και γενικότερα μέσω Συμπράξεων του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό Τομέα (ΣΔΙΤ) προωθεί η κυβέρνηση. Άμεση προτεραιότητα στα σχέδια της αποτελεί η στήριξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όσο και δομών, για την αντιμετώπιση των τεχνικών και διοικητικών δυσκολιών 

που υπάρχουν ώστε να προχωρήσουν άμεσα έργα εξοικονόμησης ενέργειας. Μεγάλη αναμένεται ότι θα είναι η συμβολή του ανασχεδιασμένου προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια της γενικής κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στην υλοποίηση των παρεμβάσεων των ESCO μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία βιώσιμων επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης στο κτιριακό απόθεμα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με αποτελεσματική μόχλευση κεφαλαίων και από τον ιδιωτικό τομέα. Η διευκόλυνση στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων αναμένεται ότι θα επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου εξοικονόμησης που θα θέτει το υπό αναθεώρηση Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το οποίο όπως ανέφερε ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς, μιλώντας στο 24ο διήμερο συνέδριο του ΙΕΝΕ την περασμένη Πέμπτη, αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση σε δέκα ημέρες. 

Ειδικότερα, το «Ηλέκτρα» αναμένεται να ενισχύσει την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, με τη χρηματοδότηση μέρους των επενδύσεων μέσω επενδυτικών δανείων, τα οποία θα αποπληρώνονται από το πρόγραμμα. Προβλέπεται, επίσης, η συμμετοχή Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, η αποπληρωμή των οποίων, στο πλαίσιο Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης, θα διασφαλίζεται μέσω εγγυοδοσίας.

Μακροπρόθεσμη στρατηγική για δημόσια και ιδιωτικά κτίρια

Τον ερχόμενο Μάρτιο αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί και η μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2018/844/ΕΕ, η οποία θα προβλέπει συγκεκριμένη δέσμη μέτρων πολιτικής για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και θα αναδεικνύει τα αποδοτικά βέλτιστα μέτρα για την εκπλήρωση του υψηλού ρυθμού ανακαίνισης του κτιριακού αποθέματος που αναμένεται ότι θα θέτει το νέο ΕΣΕΚ (12% - 15%).

Στη νέα προγραμματική περίοδο τα επιτυχημένα χρηματοδοτικά προγράμματα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων κατοικίας θα συνεχιστούν. Μάλιστα, το πλαίσιο λειτουργίας τους θα τροποποιηθεί ώστε να υποστηριχθούν με αποτελεσματικότερο τρόπο τα οικονομικά ευπαθή και ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά. Για την περίπτωση των υπολοίπων κτιρίων του τριτογενή τομέα έμφαση θα δοθεί στην υιοθέτηση νέων-έξυπνων τεχνολογιών.

Παράλληλα, οι νέες ελάχιστες απαιτήσεις θα ενσωματωθούν στον αναθεωρημένο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Η υποχρεωτική εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων σε νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια θα συνεχιστεί, ενώ αναμένεται να δοθούν – όπως έχει προαναγγελθεί - φορολογικά, χρηματοδοτικά και πολεοδομικά κίνητρα ώστε να αυξηθεί ο ρυθμός ενεργειακής αναβάθμισης των ιδιωτικών κτιρίων.

Συνδέοντας το «έξυπνο» με την ενέργεια

Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης επιτυγχάνεται και συνδέοντας την έννοια του «έξυπνου» με την ενέργεια. Όπως ανέφερε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, ο ρόλος των δικτύων στο νέο ενεργειακό τοπίο είναι πρωταγωνιστικός και οι Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής είναι οι βασικοί συντελεστές για τη μετάβαση στα εξελιγμένα συστήματα του μέλλοντος, στη δημιουργία έξυπνων υποδομών, έξυπνων πόλεων και νησιών.

Οι τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής παρέχουν τεράστιες δυνατότητες για τον αποδοτικό σχεδιασμό των δικτύων, έτσι ώστε αυτά να καταστούν «έξυπνα», και όπως επεσήμανε η κυρία Σδούκου, να μπορέσουν να ενσωματώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αυξημένη και διεσπαρμένη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ένα έξυπνο δίκτυο, μεταξύ άλλων, διευκολύνει την σύνδεση σταθμών ΑΠΕ στο δίκτυο, επιτρέπει την διαχείριση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τον περιορισμό της, την αποθήκευσή της ενώ παράλληλα παρέχει πληροφορίες στους καταναλωτές για το κόστος της ενέργειας, αλλά τους δίνει και τη δυνατότητα να μεταβάλλουν τον τρόπο που καταναλώνουν ενέργεια.