Τέθηκε σε κίνηση η υλοποίηση της επένδυσης των 300 εκατ. ευρώ της ΤΕΡΝΑ, με την κατασκευή του νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ονομαστικής ισχύος 665 μεγαβάτ, με χρήση φυσικού αερίου ως καύσιμο.

Η ΡΑΕ δημοσίευσε επίσημα την απόφαση για την έγκριση της άδειας παραγωγής που έχει 35ετή χρονική διάρκεια. Ο σταθμός συνδυασμένου κύκλου που θα κατασκευαστεί στην ΒΙΠΕ Κομοτηνής, θα διαθέτει νεότευκτο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και θα αποτελείται από μία μονάδα αεριοστροβίλων, ισχύος 445 μεγαβάτ και μία μονάδα ατμοστροβίλων, με ισχύ 220 μεγαβάτ.

Σύμφωνα με την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής, στις υποχρεώσεις της ΤΕΡΝΑ συμπεριλαμβάνεται η τήρηση του κάτωθι χρονοδιαγράμματος, με στόχο τη λειτουργία του σταθμού την 31η Ιουνίου 2023:

• Αδειοδότηση (έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άδεια εγκατάστασης): Δώδεκα μήνες από την έκδοση της άδειας παραγωγής.

• Ανάπτυξη έργου, προμήθεια-παραλαβή εξοπλισμού, κατασκευή έργου, εξωτερικές διασυνδέσεις: Τριάντα έξι μήνες από την έκδοση της άδειας εγκατάστασης.

• Δοκιμαστική λειτουργία: Τρεις μήνες από την ολοκλήρωση της κατασκευής και διασύνδεσης.

• Έναρξη λειτουργίας: Iούνιος του 2023.

Επιπλέον η ΤΕΡΝΑ είναι υποχρεωμένη να διασφαλίσει μέγιστο βαθμό απόδοσης 63,5% (στην καθαρή ισχύ 660 Μεγαβάτ) και μέσο βαθμό απόδοσης 62,5% για τη μονάδα.

Εν τω μεταξύ, η ΡΑΕ δημοσίευσε την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με αντικείμενο την «Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διεξαγωγής ηλεκτρονικών ανταγωνιστικών διαδικασιών για τις ΑΠΕ».

1. Αναθέτουσα αρχή: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), 
2. Αντικείμενο του διαγωνισμού: «Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διεξαγωγής ηλεκτρονικών ανταγωνιστικών διαδικασιών για τις ΑΠΕ» (cpv 72212470)
3. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 19/7/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
4. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 19/7/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
5. Προϋπολογισμός: € 40.000,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ύψους σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€ 49.600,00 ).
6. Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο στο ΚΗΜΔΗΣ στις 5/7/2019 και στo δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής: www.rae.gr..