Τροποποιήσεις Νόμων Αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τροποποιήσεις Νόμων Αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
του Κωνσταντίνου Α. Βαρελά*
Παρ, 14 Ιουνίου 2019 - 14:36

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4618/2019 (ΦΕΚ Α’ 89/10.06.2019), ο οποίος περιλαμβάνει σειρά τροποποιήσεων, σε μία προσπάθεια της απερχόμενης Κυβέρνησης να διευθετήσει εκκρεμή ζητήματα, μεταξύ άλλων και στον τομέα της ενέργειας, τις τελευταίες ημέρες πριν τη διάλυση της Βουλής εν όψει των επερχομένων πρόωρων εκλογών.

Συγκεκριμένα μεταξύ των σχετικών διατάξεων:

 • με το άρθρο έκτο του νόμου, προβλέπεται η παράταση της διάρκειας ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για τους οποίους έχει υποβληθεί πλήρες αίτημα για χορήγηση άδειας εγκατάστασης τουλάχιστον 45 ημέρες πριν τη λήξη της οριστικής προσφοράς σύνδεσης.
 • με την παράγραφο 1 του εβδόμου άρθρου ορίζεται ότι για τους σταθμούς των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 3 του Ν. 4414/2016 (σταθμοί που είτε έχουν υπογράψει Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3468/2006 είτε εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία προκειμένου να δύνανται να υπογράψουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης) οι οποίοι συνδέονται στην Υψηλή Τάση, παρατείνονται κατά 3 μήνες οι προθεσμίες θέσης σε λειτουργία, εφόσον εντός των αρχικών προθεσμιών έχει υποβληθεί πλήρες αίτημα σύνδεσης στον αρμόδιο διαχειριστή.
 • με την παράγραφο 1 του ιδίου, ως άνω, άρθρου προστίθεται παράγραφος 8Γ στο άρθρο 7 του Ν. 4414/2016, η οποία προβλέπει την παράταση της διάρκειας ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, οι οποίες λήγουν εντός του 2019, μέχρι τη διενέργεια της τελευταίας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που αντιστοιχεί στην κατηγορία του σταθμού του έτους 2020, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία ανταγωνιστική διαδικασία εντός της αρχικής διάρκειας της άδειας εγκατάστασης.
 • με το όγδοο άρθρο του νόμου, διευκρινίζεται ότι η ιδιότητα του μέλους ενεργειακής κοινότητας δεν συνεπάγεται υποχρεωτική ασφάλιση ΕΦΚΑ.
 • με το δέκατο πέμπτο άρθρο εισάγονται σειρά ρυθμίσεων που αφορούν τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και συγκεκριμένα:
 1. αποκλείεται η αστική και ποινική ευθύνη των μελών της Ολομέλειας και του προσωπικού της Γραμματείας της Αρχής για τις ενέργειές τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
 2. προβλέπεται η κάλυψη των νομικών εξόδων τους για συναφείς με τα καθήκοντά τους υποθέσεις,
 3. τροποποιείται το καθεστώς προσλήψεων του προσωπικού της ΡΑΕ, οι οποίες στο εξής θα διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 και του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της Αρχής, το οποίο θα προσλαμβάνεται μετά από προκήρυξη της ΡΑΕ και αξιολόγηση της Αρχής και
 4. παρατείνεται η ισχύς των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για το προσωπικό της ΡΑΕ έως τις 30.6.2020.
 • παράλληλα, δυνάμει της παρ. 5 του ιδίου άρθρου, αντικαθίσταται το άρθρο 95 του Ν. 4001/2011 περί «Δημιουργίας νέου δυναμικού παραγωγής μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών» με το νέο «Μακροχρόνιο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος» για τη μακροπρόθεσμη κάλυψη της αξιοπιστίας του ΕΣΜΗΕ, μέσω παροχής υπηρεσιών διαθεσιμότητας ισχύος. Ο νέος μηχανισμός στηρίζεται στη διενέργεια από τον ΑΔΜΗΕ ανταγωνιστικών διαδικασιών δημοπράτησης δικαιωμάτων αξιοπιστίας, τα οποία δύνανται να μεταβιβάζονται σε δευτερογενείς αγορές και προβλέπεται να χρηματοδοτείται επί τη βάσει χρεώσεων που επιβάλλει ο Διαχειριστής του Συστήματος στους Προμηθευτές. Οι σχετικές λεπτομέρειες θα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενώ ο σχετικός Κανονισμός εκδίδεται με απόφαση της ΡΑΕ.
 • το δέκατο έκτο άρθρο του νόμου προβλέπει την παράταση της προθεσμίας σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης για τα έργα που εμπίπτουν στην υπ’ αριθμ. 904/2011 απόφαση της ΡΑΕ (Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος) έως και τη 30.09.2019.
 • με το δέκατο έβδομο άρθρο τέλος, παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας των υφισταμένων ατμοηλεκτρικών μονάδων της Κρήτης, με βάση τις υφιστάμενες Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και καθ’ υπέρβαση των οριακών τιμών εκπομπών που προβλέπονται στις νεώτερες σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Η παρέκκλιση χορηγείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης και μετά το τέλος του τρέχοντος έτους έως και την ολοκλήρωση της διασύνδεσης της νήσου με την Αττική ενώ προβλέπεται και ο καθορισμός μέτρων περιβαλλοντικού ισοδυνάμου υπέρ του Πρασίνου Ταμείου με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

* Ο κ. Κωνσταντίνος Α. Βαρελάς είναι Δικηγόρος, Senior Associate της KYRIAKIDES GEORGOPOULOS Law Firm, Μέλος της Ομάδας 'Ενέργεια Υποδομές'.