Στην Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία για τους Κανόνες της Εσωτερικής Αγοράς Φυσικού Αερίου

Στην Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία για τους Κανόνες της Εσωτερικής Αγοράς Φυσικού Αερίου
energia.gr
Πεμ, 9 Μαΐου 2019 - 13:16

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία (ΕΕ) 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Απριλίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου.

Σκοπός της οδηγίας είναι να αντιμετωπίσει τα εμπόδια για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, τα οποία απορρέουν από τη μη εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων της αγοράς στους αγωγούς μεταφοράς αερίου προς και από τρίτες χώρες. Οι τροποποιήσεις που εισάγονται με την οδηγία αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι οι κανόνες που εφαρμόζονται στους αγωγούς μεταφοράς αερίου οι οποίοι συνδέουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη εφαρμόζονται, εντός της Ένωσης και στους αγωγούς μεταφοράς αερίου προς και από τρίτες χώρες.

Αυτό θα διασφαλίσει τη συνοχή του νομικού πλαισίου εντός της Ένωσης, αποτρέποντας παράλληλα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά ενέργειας στην Ένωση και τις αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια εφοδιασμού. Θα ενισχύσει, επίσης, τη διαφάνεια και θα παράσχει ασφάλεια δικαίου στους συμμετέχοντες στην αγορά, ιδίως στους επενδυτές σε υποδομές αερίου και στους χρήστες του συστήματος, όσον αφορά τους εφαρμοστέους κανόνες. Η οδηγία τίθεται σε εφαρμογή στις 23 Μαΐου 2019 και τα κράτη μέλη οφείλουν να την ενσωματώσουν στην εσωτερική τους έννομη τάξης έως τις 24 Φεβρουαρίου 2020.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELLAR:78f7a8d0-6d6d-11e9-9f05-01aa75ed71a1