Τα έργα που θα μετατρέψουν τον ακριτικό Αη Στράτη σε πράσινο νησί μπαίνουν σε ...γραμμή υλοποίησης. Την περασμένη εβδομάδα, προκηρύχτηκε από το ΚΑΠΕ ο διαγωνισμός για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση του ενεργειακού  συστήματος Αγίου Ευστρατίου», προϋπολογισμού 21.700 ευρώ.

Μάλιστα, στις αρχές του 2019 αναμένεται να προκηρυχθεί και ο διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου, προϋπολογισμού περίπου 7 εκατ. ευρώ.

Το ενεργειακό σύστημα Αγίου Ευστρατίου αποτελείται από έναν Υβριδικό Σταθμό (ΥΒΣ) Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεθέρμανσης.  Ο πρόσφατος νόμος 4495/2017 (αρθ. 152) χαρακτηρίζει το έργο ως πιλοτικό και επιτρέπει παρέκκλιση από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο αδειοδότησης των ΥΒΣ και σταθμών τηλεθέρμανσης.

 

Οι βασικές συνιστώσες του Ενεργειακού Συστήματος είναι:

Α) Σταθμός ΑΠΕ σε  40-45 στρέμματα  εκτός ορίου οικισμού. Θα περιλαμβάνει μία ανεμογεννήτρια (800-900 kW), έναν φωτοβολταϊκό σταθμό  (150 kW) σε έκταση 2-2,5 στρεμμάτων γύρω από την ανεμογεννήτρια  ή σε απόσταση 250 μέτρων από αυτή (εναλλακτική χωροθέτηση), έναν μετεωρολογικό ιστό ύψους 40 μέτρων, προκατασκευασμένο υποσταθμό  ανύψωσης στα 15 kV, ισχύος 1.200 kVA με τα απαραίτητα πεδία.

Β) Εναέρια γραμμή μεταφοράς ρεύματος 3 χλ μ κατά  μήκος αγροτικής οδού, παραλλήλως υφιστάμενης γραμμής.

Γ) Σταθμό τηλεθέρμανσης και υβριδικό σταθμός σε έκταση 4,02 στρ. εκτός ορίου οικισμού. Θα περιλαμβάνει ηλεκτρικούς λέβητες θερμού νερού συνολικής ισχύος 1000 kW, εφεδρικό λέβητα πετρελαίου ισχύος 800 kW, αντλιοστάσιο 2-3  μονάδων συνολικής ισχύος 10-15 kW κλπ. Στον υπαίθριο χώρο προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση συστοιχίας συσσωρευτών (2,5 MWh), μονωμένων δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού, χωρητικότητας 150 κυβικών εκάστη, δεξαμενή πετρελαίου κλπ.

∆) ∆ίκτυο τηλεθέρμανσης και παροχές καταναλωτών. Προβλέπεται η κατασκευή υπόγειου δικτύου μεταφοράς και διανομής του ζεστού νερού της τηλεθέρμανσης, από το σημείο παραγωγής και προς τα κτίρια του νέου οικισμού.

 

Η πρόοδος του έργου

Για τον σταθμό ΑΠΕ υπάρχουν υπογεγραμμένα δύο ιδιωτικά συμφωνητικά  με τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 40 στρεμμάτων. Για τη θέση της τηλεθέρμανσης και του υβριδικού σταθμού υπάρχει απόφαση του ∆Σ της ΕΤΑ∆ για επ’ αόριστον παραχώρηση τμήματος τεσσάρων στρεμμάτων προς το ∆ήμο για τους σκοπούς του έργου.

Μέχρι στιγμής, για της ανάγκες του έργου έχουν εκδοθεί ορισμένες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.

α) Για τα γήπεδα εγκατάστασης του σταθμού ΑΠΕ (θέση Α’):

  • ΚΥΑ για την έγκριση ΣΜΠΕ για το πρόγραμμα «Πράσινο Νησί-Άγιος Ευστράτιος» από 1/2/2012
  • Απάντηση της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Λέσβου ότι η θέση εγκατάστασης του μετεωρολογικού ιστού δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας από 30/5/2018
  • Θετική γνωμάτευση της ΥΠΑ για την εγκατάσταση μιας ανεμογεννήτριας από 31/10/2017
  • Θετική γνωμάτευση της ΥΠΑ για την εγκατάσταση μετεωρολογικού ιστού 40 μέτρων από 17/10/2017
  • Αίτηση προς το ΓΕΕΘΑ για την έγκριση εγκατάστασης ανεμογεννήτριας από 9/2/2018
  • Αίτηση έκδοσης Πράξης Χαρακτηρισμού προς τη ∆ιεύθυνση ∆ασών Λέσβου για την έκταση εγκατάστασης των ΑΠΕ από 12/2/2018.

Για την έκταση όπου χωροθετείται ο υβριδικός σταθμός και η τηλεθέρμανση υπάρχει η θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων (από 4/7/2018), οι προϋποθέσεις που θέτει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου (από 4/7/2018) και έχει γίνει η αίτηση έκδοσης Πράξης Χαρακτηρισμού προς τη ∆ιεύθυνση ∆ασών Λέσβου (από τον Μάιο του 2018).