Προκηρύξεις ΡΑΕ 4, 5 & 6/2018: Τα Βασικά Χαρακτηριστικά των Επερχόμενων Διαγωνισμών ΑΠΕ

Προκηρύξεις ΡΑΕ 4, 5 & 6/2018: Τα Βασικά Χαρακτηριστικά των Επερχόμενων Διαγωνισμών ΑΠΕ
energia.gr
Τετ, 24 Οκτωβρίου 2018 - 11:51

Τρεις και πλέον μήνες μετά τη διεξαγωγή των ανταγωνιστικών διαδικασιών 1, 2 και 3/2018, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 1026/2018 απόφαση της ΡΑΕ με τα τεύχη 4, 5 και 6/2018 των προκηρύξεων για το «δεύτερο γύρο» των διαγωνισμών ΑΠΕ για το 2018.

Οι όροι των διαγωνισμών παρέμειναν κοντά σε αυτούς των διαγωνισμών του Ιουλίου, μετά τις αντιδράσεις από τους υποψηφίους, που καταγράφηκαν στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης επί των σχεδίων των τευχών. Οι προσεχείς διαγωνισμοί αφορούν τις εξής κατηγορίες:

 • φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ισχύος έως και 1MW (4/2018),
 • φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις άνω του 1MW έως και 20MW (5/2018) και
 • αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος άνω των 3MW έως και 50MW (6/2018).

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το «παράθυρο» υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, το οποίο μετακινήθηκε σε σχέση με τις προβλέψεις του σχεδίου της ΡΑΕ, θα «ανοίξει» από την ημερομηνία δημοσίευσης των αντίστοιχων προκηρύξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα «κλείσει» στις 12 Νοεμβρίου 2018. Η διενέργεια των δημοπρασιών θα λάβει χώρα στις 10 Δεκεμβρίου 2018, ενώ η ανάρτηση των οριστικών πινάκων επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί δυνάμει απόφασης της ΡΑΕ που θα δημοσιευθεί μεταξύ 10 και 14 Δεκεμβρίου 2018. Η ΡΑΕ θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις και θα οριστικοποιήσει τον κατάλογο των συμμετεχόντων μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2018, ύστερα και από την αξιολόγηση τυχόν ενστάσεων.

Σημειώνεται ότι ως αποτέλεσμα των αντιδράσεων των υποψηφίων η ΡΑΕ απέσυρε τις δύο βασικές σχεδιαζόμενες τροποποιήσεις στο πλαίσιο διεξαγωγής των δημοπρασιών οι οποίες αφορούσαν στο ανώτατο όριο συμμετοχής, ποσοστού 20% επί της μέγιστης δημοπρατούμενης ισχύος ανά συμμετέχοντα και στη δυνατότητα αλλεπάλληλων τριλέπτων παρατάσεων της διάρκειας των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

 • Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΥΠΕΝ, με την ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.180215/18.10.2018, αποδεχόμενο σχετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ, προέβη στην τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172859/22.03.2018 (ΦΕΚ Β’ 1267) ως προς τον τρόπο υπολογισμού της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς. Συγκεκριμένα ως ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή ορίζεται «η μέση τιμή που προκύπτει από τη μεσοσταθμική τιμή των κατακυρωθεισών προσφορών της προηγηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών της ίδιας τεχνολογίας και κατηγορίας και της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς της προηγηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών της ίδιας τεχνολογίας και κατηγορίας». Ως εκ τούτου οι τιμές «εκκίνησης» των προσεχών δημοπρασιών διαμορφώθηκαν ως εξής:
 • €81,71/MW για τα μικρά φωτοβολταϊκά,
 • €71,91/MW για τα μεγάλα φωτοβολταϊκά και
 • €79,77/MW για τα αιολικά.

 Κατά τα λοιπά, οι βασικοί όροι των επερχόμενων διαγωνισμών δεν διαφοροποιούνται ουσιωδώς από τους αυτούς του Ιουλίου:

 • Σύμφωνα με τα σχέδια των προκηρύξεων, η μέγιστη δημοπρατούμενη ισχύς θα ανέρχεται σε 94MW, 100MW και 229MW αντίστοιχα για τις ανωτέρω κατηγορίες (με δεδομένη την αποδοχή της υπ’ αριθμ. 12/2018 γνωμοδότησης της ΡΑΕ από το ΥΠΕΝ και την προαναφερόμενη τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης ).
 • Η ακριβής δημοπρατούμενη ισχύς θα καθοριστεί με βάση τη συνολική ισχύ των έργων του οριστικού καταλόγου συμμετεχόντων. Σημειώνεται ότι, όπως και στους πρόσφατους διαγωνισμούς, επιβάλλεται επίπεδο ανταγωνισμού της τάξης του 75%. Συνεπώς, για την τήρηση του ανωτέρω κανόνα και δεδομένου ότι για την κατηγορία των «μεγάλων» φωτοβολταϊκών η μέγιστη δημοπρατούμενη ισχύς έχει οριστεί σε 100 MW, στην περίπτωση που επί παραδείγματι η συνολική ισχύς των έργων του οριστικού καταλόγου συμμετεχόντων είναι 75 MW, η ΡΑΕ θα καθορίσει την ακριβή δημοπρατούμενη ισχύ σε 42,86 MW (=75/1,75). Κατά τους σχετικούς όρους η ακριβής δημοπρατούμενη ισχύς θα καθοριστεί με την ολοκλήρωση του Α’ Σταδίου της διαδικασίας με Απόφαση της ΡΑΕ, με την οποία θα καθορίζεται και ο οριστικός κατάλογος συμμετεχόντων εκάστης κατηγορίας.
 • Ως προς το αδειοδοτικό στάδιο των δικαιουμένων προς συμμετοχή έργων, ως ελάχιστη προϋπόθεση, ορίζεται η ύπαρξη Σύμβασης Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή σε ισχύ ή η έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και η υποβολή της προβλεπόμενης από το Ν. 4152/2013 Εγγυητικής Επιστολής.
 • Το τέλος συμμέτοχης παραμένει στα ίδια επίπεδα για κάθε μία από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες και συγκεκριμένα στο ποσό των €500 για τα «μικρά» φωτοβολταϊκά και σε αυτό των €1.000 τόσο για τα «μεγάλα» φωτοβολταϊκά όσο και για τα αιολικά.
 • Σταθερός επίσης παραμένει ο τρόπος υπολογισμού των ποσών των εγγυητικών επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης, Υπενθυμίζεται ότι αυτά ισούνται με 1% και 4% του συνολικού ύψους της επένδυσης αντίστοιχα, το οποίο υπολογίζεται βάσει του κόστους της εγκατεστημένης ισχύος (υπολογιζόμενη σε €1.000/kW για τα φωτοβολταϊκά και σε €1.250/kW για τα αιολικά).
 • Τέλος, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεση των επιτυχόντων έργων, διαφοροποιείται ανά διαδικασία και αναλόγως του αν το έργο συνδέεται με το ΕΣΜΗΕ μέσω υποσταθμού ή όχι.