Τα Βασικά Χαρακτηριστικά των Επερχόμενων Διαγωνισμών ΑΠΕ με Βάση τα Σχέδια Προκηρύξεων της ΡΑΕ

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά των Επερχόμενων Διαγωνισμών ΑΠΕ με Βάση τα Σχέδια Προκηρύξεων της ΡΑΕ
energia.gr
Δευ, 22 Οκτωβρίου 2018 - 11:43

Με ποικίλες αντιδράσεις από τους συμμετέχοντες, ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 15.10.2018 η δημόσια διαβούλευση επί των σχεδίων των τευχών 4, 5 και 6/2018 των προκηρύξεων, με τους όρους του «δευτέρου γύρου» των διαγωνισμών ΑΠΕ

Τα τεύχη δημοσιεύθηκαν από  τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τρεις μήνες μετά τη διεξαγωγή των ανταγωνιστικών διαδικασιών 1, 2 και 3/2018.

Οι προσεχείς διαγωνισμοί αφορούν τις εξής κατηγορίες:

·         φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ισχύος έως και 1MW (4/2018),

·         φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις άνω του 1MW έως και 20MW (5/2018) και

·         αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος άνω των 3MW έως και 50MW (6/2018).  

Σύμφωνα με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα και σε αντίθεση με τις προηγούμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες, η διενέργεια των δημοπρασιών θα λάβει χώρα σε διαφορετικές ημερομηνίες και συγκεκριμένα στις 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα ανά κατηγορία, ενώ η ανάρτηση των οριστικών πινάκων επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί δυνάμει απόφασης της ΡΑΕ που θα δημοσιευθεί μεταξύ 7 και 12 Δεκεμβρίου 2018. Το «παράθυρο» υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα «ανοίξει» από την ημερομηνία δημοσίευσης των αντίστοιχων προκηρύξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα «κλείσει» στις 2 Νοεμβρίου 2018. Η ΡΑΕ θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις και θα οριστικοποιήσει τον κατάλογο των συμμετεχόντων μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2018, ύστερα και από την αξιολόγηση τυχόν ενστάσεων. 

·         Η ως άνω διαφοροποίηση έρχεται ως αποτέλεσμα της διαφοροποίησης του όρου που αφορά τη διάρκεια των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Ενώ, η αρχική διάρκεια τους παραμένει στα τριάντα (30) λεπτά, εισάγεται πλέον η δυνατότητα παρατάσεων. Συγκεκριμένα η δημοπρασία παρατείνεται αυτόματα για τρία λεπτά σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων λεπτών της αρχικής διάρκειάς της υποβληθεί προσφορά που μεταβάλλει τον πίνακα των επιλεγέντων, ενώ δεν υπάρχει περιορισμός  στον αριθμό των παρατάσεων που δύνανται να δοθούν. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μετά το πέρας οποιουδήποτε τριλέπτου στη διάρκεια του οποίου δεν έχει επέλθει καμμία μεταβολή στον πίνακα επιλεγέντων.

·         Η ΡΑΕ επιπλέον, με τις προτάσεις της, εισάγει ανώτατο όριο συμμετοχής ποσοστού 20% επί της μέγιστης δημοπρατούμενης ισχύος ανά συμμετέχοντα. Σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στις επιμέρους ανταγωνιστικές διαδικασίες δύναται να δηλώσει εγκαταστάσεις, η συνολική ισχύς των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της μέγιστης δημοπρατούμενης ισχύος, ανά κατηγορία, ενώ αιτήσεις που υποβάλλονται σε παράβαση του ανωτέρω κανόνα απορρίπτονται στο σύνολό τους.

·         Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το ΥΠΕΝ, με την ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.180215/18.10.2018, αποδεχόμενο σχετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ, προέβη στην τροποποίηση της υπ’ αριθμ.  ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172859/22.03.2018 (ΦΕΚ Β’ 1267) ως προς τον τρόπο υπολογισμού της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς. Συγκεκριμένα ως ανώτατη  επιτρεπόμενη τιμή ορίζεται «η μέση τιμή που προκύπτει από τη μεσοσταθμική τιμή των κατακυρωθεισών προσφορών της προηγηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών της ίδιας τεχνολογίας και κατηγορίας και της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς της προηγηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών της ίδιας τεχνολογίας και κατηγορίας». Η αλλαγή αυτή αναμένεται να συγκρατήσει, έστω και  οριακά, την πτώση της τιμής εκκίνησης του προσεχούς διαγωνισμού.

Κατά τα λοιπά, οι βασικοί όροι των επερχόμενων διαγωνισμών δεν διαφοροποιούνται ουσιωδώς από τους αυτούς του Ιουλίου:

·         Σύμφωνα με τα σχέδια των προκηρύξεων, η μέγιστη δημοπρατούμενη ισχύς θα ανέρχεται σε 94MW, 100MW και 229MW αντίστοιχα για τις ανωτέρω κατηγορίες (με δεδομένη τη σημερινή – σ.σ. 18.10.2018 – αποδοχή της υπ’ αριθμ. 12/2018 γνωμοδότησης της ΡΑΕ από το ΥΠΕΝ).

·         Η ακριβής δημοπρατούμενη ισχύς θα καθοριστεί με βάση τη συνολική ισχύ των έργων του οριστικού καταλόγου συμμετεχόντων. Σημειώνεται ότι, όπως και στους πρόσφατους διαγωνισμούς, επιβάλλεται επίπεδο ανταγωνισμού της τάξης του 75%. Συνεπώς, για την τήρηση του ανωτέρω κανόνα και δεδομένου ότι για την κατηγορία των «μεγάλων» φωτοβολταϊκών η μέγιστη δημοπρατούμενη ισχύς έχει οριστεί σε 100 MW, στην περίπτωση που επί παραδείγματι η συνολική ισχύς των έργων του οριστικού καταλόγου συμμετεχόντων είναι 75 MW, η ΡΑΕ θα καθορίσει την ακριβή δημοπρατούμενη ισχύ σε 42,86 MW (=75/1,75). Κατά τους σχετικούς όρους η ακριβής δημοπρατούμενη ισχύς θα καθοριστεί με την ολοκλήρωση του Α’ Σταδίου της διαδικασίας με Απόφαση της ΡΑΕ, με την οποία θα καθορίζεται και ο οριστικός κατάλογος συμμετεχόντων εκάστης κατηγορίας.

·         Ως προς το αδειοδοτικό στάδιο των δικαιουμένων προς συμμετοχή έργων, ως ελάχιστη προϋπόθεση, ορίζεται η ύπαρξη Σύμβασης Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή σε ισχύ ή η έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και η υποβολή της προβλεπόμενης από το Ν. 4152/2013 Εγγυητικής Επιστολής.

·         Το τέλος συμμέτοχης παραμένει στα ίδια επίπεδα για κάθε μία από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες και συγκεκριμένα στο ποσό των €500 για τα «μικρά» φωτοβολταϊκά και σε αυτό των €1.000 τόσο για τα «μεγάλα» φωτοβολταϊκά όσο και για τα αιολικά.

·         Σταθερός επίσης παραμένει ο τρόπος υπολογισμού των ποσών των εγγυητικών επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης, Υπενθυμίζεται ότι αυτά ισούνται με 1% και 4% του συνολικού ύψους της επένδυσης αντίστοιχα, το οποίο υπολογίζεται βάσει του κόστους της εγκατεστημένης ισχύος (υπολογιζόμενη σε €1.000/kW για τα φωτοβολταϊκά και σε €1.250/kW για τα αιολικά).

·         Τέλος, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεση των επιτυχόντων έργων, διαφοροποιείται ανά διαδικασία και αναλόγως του αν το έργο συνδέεται με το ΕΣΜΗΕ μέσω υποσταθμού ή όχι.

Οι αντιδράσεις όσων συμμετείχαν στη διαβούλευση επικεντρώθηκαν τόσο στις εισαγόμενες τροποποιήσεις (όριο συμμετοχής 20% και τρίλεπτες παρατάσεις της διαδικασίας) όσο και στη διαφαινόμενη διατήρηση του ποσοστού ανταγωνισμού στο 75%. Όλα αυτά, εν αναμονή της δημοσίευσης των προκηρύξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκειμένου να σχηματιστεί σαφής εικόνα για τη μορφή των επερχομένων διαγωνισμών.

KYRIAKIDES GEORGOPOULOS Law Firm