Στα 32,05 ευρώ/MWh καθόρισε το ΥΠΕΝ την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ηλεκτρικής ενέργειας τύπου ΝΟΜΕ της 19ης Ιουλίου 2017. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση (βλ. εδώ), για τον προσδιορισμό της τιμής εκκίνησης λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων η συνολική λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ, η οποία για το έτος 2016 ανήλθε σε 14.898.260 MWh και το μοναδιαίο μεταβλητό κόστος των ορυχείων που ήταν 8,17 €/MWh

Στα 32,05 ευρώ/MWh καθόρισε το ΥΠΕΝ την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ηλεκτρικής ενέργειας τύπου ΝΟΜΕ της 19ης Ιουλίου 2017.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση (βλ. εδώ), για τον προσδιορισμό της τιμής εκκίνησης λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων η συνολική λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ, η οποία για το έτος 2016 ανήλθε σε 14.898.260 MWh και το μοναδιαίο μεταβλητό κόστος των ορυχείων που ήταν 8,17 €/MWh. Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη ότι η ΔΕΗ για το2016 δαπάνησε για προμήθεια λιγνίτη από τρίτους 27.385.018 ευρώ και εκ τούτου, το μοναδιαίο κόστος προμήθειας λιγνίτη από τρίτους ανέρχεται σε 1,84 €/MWh.

Υπενθυμίζεται ότι είχε δοθεί παράταση μιας εβδομάδας στη διεξαγωγή της δημοπρασίας, καθώς ο ΛΑΓΗΕ ανέμενε την έκδοση ΚΥΑ για τον καθορισμό της κατώτατης τιμής.

Επίσης, σημειώνεται ότι τοΕιδικό Τέλος Λιγνίτη ανέρχεται σε 2 €/MWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, καθώς και ότιη ΔΕΗ δαπάνησε συνολικά για την εκκίνηση των λιγνιτικών μονάδων της το ποσό των 24.121.946 ευρώ. Επομένως, το μοναδιαίο μεταβλητό κόστος που αντιστοιχεί στο Ειδικό Κόστος Εκκίνησης, ανήλθε σε 1,62 €/ MWh. Τομοναδιαίο μεταβλητό κόστος λειτουργίας και συντήρησης των λιγνιτικών μονάδωνπαραγωγής ανέρχεται σε 2,98 €/MWh.

Αναφορικά με το κόστος της εκπομπής CO2, στην απόφαση του Υπουργείου σημειώνεται ότι για το2016 ανήλθε σε 5,2 €/τόνο και οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ ανήλθαν σε 22.647.861 τόνους. Ως εκ τούτου η εκλυόμενηποσότητα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά παραγόμενη MWh ανήλθε σε 1,52 τόνους/MWh. Συνεπώς, το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανήλθε σε 7,90 €/MWh.

Τέλος, σχετικά με την συνολική υδροηλεκτρική παραγωγή, η ΚΥΑ αναφέρει ότι αυτό ανήλθε σε 4.843.236 MWh και, ως εκτούτου, το μοναδιαίο μεταβλητό κόστος των υδροηλεκτρικών σταθμών ανήλθε σε 2,05 €/MWh.

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, η τιμή εκκίνησηςορίστηκε στα 32,05 ευρώ/MWh.