Σχεδόν τετραπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη της ΔΕΠΑ σε ενοποιημένο επίπεδο το 2016, καθώς ανήλθαν σε 130,72 εκατ. ευρώ, έναντι 33,15 εκατ, το 2015. Αύξηση 34% στις πωλήσεις φυσικού αερίου, με το σύνολο της ελληνικής αγοράς να διευρύνεται σε 44,5 εκατ. MWh, έναντι 34,1 εκατ. MWh το περασμένο έτος
Σχεδόν τετραπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη της ΔΕΠΑ σε ενοποιημένο επίπεδο το 2016, καθώς ανήλθαν σε 130,72 εκατ. ευρώ, έναντι 33,15 εκατ, το 2015,  σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.

Σε επίπεδο μητρικής, τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν σε 105,78 εκατ. ευρώ, έναντι 14,156 εκατ. το προηγούμενο έτος. Ευνοϊκά επέδρασαν στο τελικό αποτέλεσμα η μεγάλη αύξηση των πωλήσεων προς ηλεκτροπαραγωγούς. οι αυξημένες προβλέψεις για ρήτρες, καθώς, μεταξύ άλλων, και τα κέρδη από τις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Τα ίδια κεφάλαια (σε επίπεδο ομίλου) διαμορφώθηκαν σε 1,802 δισ. ευρώ, από 1,674 το 2015. Το σύνολο των υποχρεώσεων (μακροπρόθεσμων κυρίως) υποχώρησε σε 1,345 δις από 1,512 δις το 2015. 

Οι πωλήσεις φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ για το 2016 ανήλθαν στις 42,7 εκατ. MWh (χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πωλήσεις στο ΔΕΣΦΑ για αέριο εξισορρόπησης) αυξημένες κατά 34%, σε σχέση με τις πωλήσεις του 2015. Η αύξηση αυτή προήλθε από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής όπου η μειωμένη τιμή του καυσίμου κατέστησε το φυσικό αέριο ανταγωνιστικό έναντι του λιγνίτη. 

Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 10% σε 862 εκατ. ευρώ, λόγω των σημαντικά μειωμένων τιμών πώλησης του αερίου σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Ο όγκος των δημοπρασιών φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ ανήλθε στις 3,2 εκατ. MWh, αυξημένος κατά 18% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση 631/13.10.2016 της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι ποσότητες φυσικού αερίου που διαθέτει η ΔΕΠΑ μέσω δημοπρασιών αυξάνονται κλιματωτά από 10% το 2016 σε 16% το 2017, 17% το 2018, 18% το 2019 και 20% το 2020. o Η συνολική ποσότητα που δεσμέυει η ΔΕΠΑ στο σημείο εισόδου Σιδηροκαστρο θα ανέρχεται κατά μέγιστο στο 67% της συνολικής δυναμικότητας του εν λόγω σημείου εξόδου.

Τα μεγέθη της αγοράς φυσικού αερίου και οι επιδόσεις της ΔΕΠΑ

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ, η συνολική αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα το 2016 ανήλθε σε 44,5 εκατ. MWh, έναντι 34,1 εκατ. MWh το 2015. Οι πωλήσεις της ΔΕΠΑ για το 2016 ανήλθαν σε 42,7 εκατ. MWh (συμπεριλαμβανόμενων και των ποσοτήτων που διατέθηκαν μέσω δημοπρασιών) αυξημένες περίπου κατά 34% σε σχέση με το 2015, κυρίως λόγω αύξησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Απ' αυτές, το 70% αντιστοιχεί στην ηλεκτροπαραγωγή, το 10% στη βιομηχανία, το 13% στις ΕΠΑ και το 7% στην Δημοπρασία. 

Το 2016 η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραψε οριακή μείωση 0,3%. Η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο μείγμα παραγωγής ανήλθε σε 24,4% από 14,1% το 2015, ενώ του λιγνίτη μειώθηκε σε 29,1% από 37,8% το 2015. Η παραγωγή από ΑΠΕ σημείωσε αύξηση 8,5% ενώ η υδροηλεκτρική παραγωγή και οι καθαρές εισαγωγές παρουσίασαν μείωση κατά 10,2% και 8,46% αντίστοιχα. 

Το 2016 η ποσότητα που εισήχθη στο ελληνικό σύστημα από τρίτους εκτιμάται σε περίπου 1,8 εκατ. MWh εκ των οποίων 0,9 εκατ. MWh μέσω φορτίων ΥΦΑ και 0,9 εκατ. MWh μέσω αερίου αγωγού. Oι πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω δημοπρασιών της ΔΕΠΑ αυξήθηκαν κατά 18% από 2,7 TWh σε 3,2 TWh. Η ΔΕΠΑ διαθέτει ποσότητες φ.α. μέσω δημοπρασιών σε τριμηνιαία βάση, ήτοι με χρόνο απορρόφησης τα τέσσερα τρίμηνα του έτους και σε ετήσια βάση, ήτοι με χρόνο απορρόφησης το ένα ημερολογιακό έτος. Η προς διάθεση ποσότητα ανήλθε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθ. 551/VII/2012 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο 10% της συνολικής ποσότητας που προμήθευσε η ΔΕΠΑ τους Πελάτες της κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και η παράδοση των δημοπρατούμενων ποσοτήτων λαμβάνει χώρα στο Εικονικό Σημείο Δηλώσεων (ΕΣΔ), με τιμή ίση με το κόστος του αερίου συν ένα πολύ μικρό μέρος του διαχειριστικού κόστους της ΔΕΠΑ (της τάξης του 0,026 €/MWh). 

Επισημαίνεται ότι στην ετήσια δημοπρασία που διεξήχθη στις 18 Νοεμβρίου του 2016, η προς διάθεση ποσότητα ανήλθε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθ. 631/2016 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο 16% της συνολικής ποσότητας που προμήθευσε η ΔΕΠΑ τους Πελάτες της κατά το 2016. Η συμπληρωματική δημοπρατούμενη ποσότητα του 6% διατίθεται αποκλειστικά σε προμηθευτές χωρίς ανώτατο όριο μεριδίων ανά συμμετέχοντα. 

Οι μοναδιαίες μέσες ετήσιες τιμές πώλησης του αερίου ήταν χαμηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες τιμές των διεθνών τιμών πετρελαιοειδών (ενδεικτικά o μέσος όρος της τιμής του brent spot για το 2015 ήταν 52,5 $/bbl ενώ το 2016 ήταν 43,7 $/bbl), βάσει των οποίων διαμορφώνονται και οι τιμές φυσικού αερίου. 

Η ΔΕΠΑ παρέλαβε από τη Gazprom Export (Ρωσία) συνολικά περίπου 2,38 δισεκατομμύρια Nm3 (2,56 δισεκατομμύρια κυβικά, στις μονάδες της σύμβασης), καλύπτοντας την υποχρέωση παραλαβής της ελάχιστης συμβατικής ποσότητας του έτους. 

Αντίστοιχα, η ΔΕΠΑ παρέλαβε από τη BOTAS (Τουρκία) περίπου 0,61 δισεκατομμύρια Nm3 (0,69 δισεκατομμύρια κυβικά, στις μονάδες της σύμβασης καλύπτοντας την υποχρέωση παραλαβής της ελάχιστης συμβατικής ποσότητας του έτους. Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της απόφασης ICC Case No. 18365/GZ/EMT/GR της διαιτησίας με την BOTAS, η ΔΕΠΑ κατέβαλε το ποσό των 180,8 εκατ. δολαρίων και ταυτόχρονα υπέβαλε αγωγή ακύρωσης της εν λόγω απόφασης στο εφετείο της Σουηδίας. Επίσης, τον Αύγουστο του 2016 υπέβαλε στη BOTAS αίτημα αναθεώρησης της συμβατικής τιμής.

Επίσης, παρέλαβε από τη Sonatrach (Αλγερία) 15 φορτία Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου που ισοδυναμούν με ποσότητες περίπου 0,68 δισεκατομμυρίων καλύπτοντας την υποχρέωση παραλαβής της ελάχιστης συμβατικής ποσότητας του έτους. Εντός του 2016 ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση με τη Sonatrach σχετικά με το αίτημα αναθεώρησης της συμβατικής τιμής που είχε υποβάλει η ΔΕΠΑ τον Οκτώβριο του 2016. Πιο συγκεκριμένα η συμφωνία που επετεύχθη προβλέπει: 

α) ειδικά για το α’ τρίμηνο του 2017 την παράδοση περίπου τριπλάσιων φορτίων σε σχέση με αυτά που προβλέπονταν συμβατικά το 2016 σε υψηλότερη όμως τιμή,

β) μείωση της συμβατικής τιμής για τα υπόλοιπα τρίμηνα του 2017 και

γ) αύξηση της μέγιστης ετήσιας συμβατικής ποσότητας του 2017.

Το 2016, η ΔΕΠΑ συνέχισε να προμηθεύει τον Διαχειριστή τον Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) με LNG για εξισορρόπηση του ΕΣΜΦΑ και με αέριο για την αντιστάθμιση Λειτουργικού Αερίου, μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες. Η ΔΕΠΑ προμήθευσε τον ΔΕΣΦΑ συνολικά με περίπου 0,1 δισεκατομμύρια Nm3.