Η ΕΛΠΕ μετά την παραλαβή εντύπων γνωστοποίησης TR-1 των (α) Θεοδώρου Αχιλλέα Βάρδα, Φώτιου Αντωνάτου, Δημητρίου Πολίτη και Αικατερίνης Μαρίας Καρατζά, ως πληρεξουσίων της μετόχου PANEUROPEAN Oil and Industrial Holdings S.A., (β) της εταιρείας POIH Investments Limited, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της μετόχου PANEUROPEAN Oil and Industrial Holdings S.A., ανακοίνωσε ότι το έμμεσο ποσοστό των ανωτέρω πληρεξουσίων υπερέβη το 1/3 των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη

Η ΕΛΠΕ μετά την παραλαβή εντύπων γνωστοποίησης TR-1 των (α) Θεοδώρου Αχιλλέα Βάρδα, Φώτιου Αντωνάτου, Δημητρίου Πολίτη  και Αικατερίνης Μαρίας Καρατζά, ως  πληρεξουσίων της μετόχου PANEUROPEAN Oil and Industrial Holdings S.A., (β) της  εταιρείας POIH Investments Limited, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της μετόχου PANEUROPEAN Oil and Industrial Holdings S.A., ανακοίνωσε ότι το έμμεσο ποσοστό των ανωτέρω πληρεξουσίων υπερέβη το 1/3 των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη.

Ειδικότερα, την 22.5.2017 διαθέτουν έμμεσα 138.976.755 δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία (ήτοι ποσοστό 45,47 % των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου), αφού η μέτοχος, PANEUROPEAN Oil and Industrial Holdings S.A. χορήγησε την 18.5.2017  πληρεξούσιο  στους κ.κ. Θεόδωρο Αχιλλέα Βάρδα (ο οποίος διαθέτει άμεσα 5.396 δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία), Φώτιο Αντωνάτο, Δημήτριο Πολίτη και την κα. Αικατερίνη Μαρία Καρατζά προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα συμμετοχής 138.976.755 μετοχών του Εκδότη , των οποίων είναι κύριος η μέτοχος PANEUROPEAN Oil and Industrial Holdings S.A., στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Εκδότη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24.5.2017.

Η ανωτέρω μεταβολή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου,  αφορά μόνον την Τακτική  Γενική Συνέλευση της 24/5/2017  και θα  παύσει να ισχύει μετά από αυτή.   Όλες οι παραπάνω αλλαγές στα δικαιώματα ψήφου βάσει του πληρεξουσίου ισχύουν  και για την τυχόν Επαναληπτική Τακτική  Γενική Συνέλευση.