Στην τροπολογία του ΥΠΕΝ δεν προσδιορίζεται η ακριβής τιμή εξαγοράς από τη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ του 25% του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή που κατέχει η ΔΕΗ, ούτε η τιμή αυτή συνδέεται με την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕH και την τότε χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής, τονίζει σε διευκρινιστική της ανακοίνωση η επιχείρηση
Στην τροπολογία του ΥΠΕΝ δεν προσδιορίζεται η ακριβής τιμή εξαγοράς από τη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ του 25% του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή που κατέχει η ΔΕΗ, ούτε η τιμή αυτή συνδέεται με την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕH και την τότε χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής, τονίζει σε διευκρινιστική της ανακοίνωση η επιχείρηση, σχολιάζοντας σχετικά δημοσιεύματα.

Όπως επισημαίνεται, για τον προσδιορισμό της τιμής των μετοχών του 25% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, ως αυτοτελούς συνόλου, που θα εξαγοράσει η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, διενεργείται σχετική αποτίμηση από την εταιρεία Deloitte.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ψηφίσθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή η τροπολογία για την ολοκλήρωση του διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ, καθώς και ο τρόπος αποζημίωσης της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, με την τροπολογία:

1) Διευρύνεται η συμμετοχή στον ΑΔΜΗΕ της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, καθώς σε αυτή μεταβιβάζεται το σύνολο των μετοχών της Ενεργειακής Συμμετοχών, που το Ελληνικό Δημόσιο (34%) και το ΤΑΙΠΕΔ (17%) έλαβαν ως μέτοχοι της ΔΕΗ. Η μεταβίβαση αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η άσκηση του ελέγχου θα διεξάγεται από διαφορετικό φορέα του Δημοσίου, αφενός στη ΔΕΗ, όπου το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων και αφετέρου στον ΑΔΜΗΕ, όπου το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την άσκηση αντιστοίχως των μετοχικών του δικαιωμάτων και της εποπτείας. Με τον τρόπο αυτό, οι διατάξεις εναρμονίζονται πλήρως με τις σχετικές επιταγές της ενωσιακής νομοθεσίας και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ, που απαιτούν ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός μεταξύ αυτών των δυο φορέων να είναι πλήρης.

2) Ενισχύονται οι δυνατότητες χρηματοδότησης της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ για την εξαγορά του 25% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ. Προκειμένου να εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ αποκτά το δικαίωμα να ενεχυριάσει φορολογικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ μέχρι το ποσό που απαιτείται για την εξαγορά των μετοχών του ΑΔΜΗΕ. Στην περίπτωση που η χρηματοδότηση προέλθει ευθέως από το Ελληνικό Δημόσιο, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ υποχρεούται να επιστρέψει τις φορολογικές απαιτήσεις. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ να εισφέρει σε είδος τις φορολογικές απαιτήσεις, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, μέχρι το ποσό της αποτίμησης του 25% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ.

3) Ορίζεται ότι για το σκοπό εισαγωγής στο Χρηματιστήριο της Ενεργειακής Συμμετοχών η τιμή εισαγωγής της μετοχής της θα ισούται με την τιμή που προκύπτει από το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Για την τιμή αυτή έχουν υπερψηφίσει ήδη οι μέτοχοί της ΔΕΗ, που αποτελούν και τους μετόχους της Ενεργειακής Συμμετοχών. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία των μετόχων της ΔΕΗ.