Στην κερδοφορία επέστρεψε η ΔΕΗ το 2016, λόγω κυρίως της μεγάλης μείωσης της προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε σήμερα
Στην κερδοφορία επέστρεψε η ΔΕΗ το 2016, λόγω κυρίως της μεγάλης μείωσης της προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε σήμερα.

Τα έσοδα υποχώρησαν στα 5,25 δισ. ευρώ από 5,73 δις το προηγούμενο έτος.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2016 αυξήθηκαν κατά € 235,3 εκατ. σε σχέση με το 2015, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 20,2% έναντι 14,4%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων προβλέψεων.

Ειδικότερα για τις προβλέψεις αναφέρεται ότι το δ’ τρίμηνο του 2016 επιταχύνθηκε η αποκλιμάκωση της αύξησης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης, οι οποίες σημείωσαν αύξηση κατά € 15,6 εκατ. έναντι 5 αύξησης € 91,1 εκατ. το γ΄ τρίμηνο του 2016 και αύξησης € 156,9 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2016. 

Αποτέλεσμα της σημαντικής αυτής αποκλιμάκωσης ήταν το αντίστοιχο μέγεθος για ολόκληρο το 2016, να έχει αυξηθεί κατά € 403,3 εκατ., αύξηση που ήταν κατά € 377,5 εκατ. μικρότερη σε σχέση με την αύξηση κατά € 780,8 εκατ. το 2015.

Όπως αναφέρει η εταιρία, αρνητική επίπτωση στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου για το 2016 είχαν οι παρακάτω δαπάνες:

- € 63,5 εκατ. για την κάλυψη των ελλειμμάτων που δημιουργήθηκαν στην αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά. Μετά την οριστική εκκαθάριση από το ΛΑΓΗΕ, η συνολική εφάπαξ δαπάνη διαμορφώθηκε σε € 111,8 εκατ., εκ των οποίων € 48,3 εκατ. είχαν ήδη επιβαρύνει τη χρήση του 2014.

- € 28,4 εκατ. λόγω της επιβάρυνσης της  ΔΕΗ , μετά και τις Αποφάσεις 149 και 150 του 2017 της ΡΑΕ, στο πλαίσιο της νέας χρέωσης των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, η οποία ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του 2016.

- € 22,6 εκατ. εφάπαξ δαπάνη λόγω αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου αγωγού της ΔΕΠΑ από την BOTAS για τα έτη 2012-2015, μετά την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των δύο εταιρειών.

Εξαιρουμένων των προαναφερθέντων αρνητικών επιπτώσεων, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν βελτίωση κατά € 257,4 εκατ., βελτίωση η οποία οφείλεται ουσιαστικά στο χαμηλότερο επίπεδο προβλέψεων κατά € 512,2 εκατ.

Σε επίπεδο προ φόρων, τα αποτελέσματα, ανέρχονται σε € 169,1 εκατ. το 2016, έναντι ζημιών € 106,6 εκατ. το 2015.

Τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 67,5 εκατ. έναντι ζημιών € 102,5 εκατ. αντίστοιχα. Σε προσαρμοσμένη βάση, χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις, ανήλθαν σε 128,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 57,1 εκατ.

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω αποτελέσματα συμπεριλαμβάνεται ο ΑΔΜΗΕ. Χωρίς τον ΑΔΜΗΕ, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 226,4 εκατ. από ζημίες € 148,2 εκατ. και μετά φόρων σε € 181,6 εκατ. από ζημίες € 117,7 εκατ. το 2015. 

Στα μεγέθη του 2016 έχει εγγραφεί ως έσοδο για τη ΔΕΗ επιστροφή κεφαλαίου από τον ΑΔΜΗΕ (cash upstream) καθαρού ποσού ύψους € 92,9 εκατ., η οποία αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΑΔΜΗΕ εντός του 2016. Σε ταμειακή βάση η επιστροφή αυτή θα πραγματοποιηθεί φέτος.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016.