Μετά από σχετική αίτηση της υπό εκκαθάρισης εταιρείας, το ΥΠΕΝ ανακαλεί την υπ’ αριθ. Δ2/Α/Φ.10/16070/20.12.2013 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία χορηγήθηκε άδεια διάθεσης βιοκαυσίμων στην εταιρεία με τίτλο «BIODIESEL ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «BIODIESEL A.E.»

Μετά από σχετική αίτηση της υπό εκκαθάρισης εταιρείας, το ΥΠΕΝ ανακαλεί την  υπ’ αριθ. Δ2/Α/Φ.10/16070/20.12.2013 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία χορηγήθηκε άδεια διάθεσης βιοκαυσίμων στην εταιρεία με τίτλο «BIODIESEL ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «BIODIESEL A.E.».