ΕΣΜΥΕ προς ΡΑΕ: Να Εξαιρεθούν τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Από τις Ανταγωνιστικές Διαδικασίες Υποβολής Προσφορών

ΕΣΜΥΕ προς ΡΑΕ: Να Εξαιρεθούν τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Από τις Ανταγωνιστικές Διαδικασίες Υποβολής Προσφορών
energia.gr
Πεμ, 3 Νοεμβρίου 2016 - 16:31
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) έστειλε επιστολή στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με θέμα «Εισήγηση «ΕΣΜΥΕ» για την εξαίρεση των ΜΥΗΕ από τη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, που προβλέπονται στο N. 4414/09.08.2016 (ΦΕΚ Α’ 149_09.08.2016)»

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) έστειλε επιστολή στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με θέμα «Εισήγηση «ΕΣΜΥΕ» για την εξαίρεση των ΜΥΗΕ από τη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, που προβλέπονται στο N. 4414/09.08.2016 (ΦΕΚ Α’ 149_09.08.2016)» (βλ. αναλυτικά εδώ).

Αν και ο ΕΣΜΥΕ αναγνωρίζει ότι με τον εν λόγω νόμο από την 1η Ιανουαρίου 2017, τίθεται σε ισχύ καθεστώτος στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών και για τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ), παρατηρεί, μεταξύ άλλων, ότι:

- Ο κλάδος των ΜΥΗΕ είναι ακόμη ελάχιστα αναπτυγμένος στη χώρα μας (αξιοποιείται μόλις το11% του τεχνικά και οικονομικά αξιοποιήσιμου μικροϋδροηλεκτρικού δυναμικού της χώρας),όταν ο Μέσος Όρος της Ευρώπης των 27 είναι στο 70% και σε μερικές χώρες το ποσοστό αυτό φτάνει ακόμη και στο 90%.

- Η διείσδυση των ΜΥΗΕ στο ενεργειακό μίγμα υστερεί σημαντικά έναντι άλλων τεχνολογιών ΑΠΕ. Λόγω της υπερβολικά αυστηρής περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ο ρυθμός αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος των ΜΥΗΕ, κυμάνθηκε τα τελευταία χρόνια στα πενιχρά επίπεδα του1%-2% ετησίως τη στιγμή που η μεσοσταθμική αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των άλλων ΑΠΕ ξεπέρασε το 30% ετησίως. Συγκεκριμένα ο ρυθμός αύξησης των ΜΥΗΕ από 65% και 16% τα έτη 2008 και 2009 αντίστοιχα, διαμορφώθηκε σε 8%, 4%, 4% και 3% τα έτη2010 έως και 2013αντίστοιχα, ενώ τα έτη 2014 και 2015 ήταν σχεδόν μηδενικός.

- Ο κλάδος των ΜΥΗΕ στη χώρα μας εκπροσωπείται από πολύ λίγες εταιρίες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΠΜΕ)της περιφέρειας, που δεν έχουν και δεν μπορούν να αποκτήσουν τεχνογνωσία «συμμετοχής σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών». Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση μίας ΠΜΕ σε «ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών» θα αυξήσει το κόστος της ΠΜΕ, κάτι που θα οδηγήσει σε ακόμη μικρότερο ρυθμό υλοποίησης έργων.

- Έτσι, ο αριθμός των εταιριών που μπορούν να συμμετάσχουν στις «ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών», καταλήγει να είναι μονοψήφιο νούμερο, κάτι που καθόλου δεν εξασφαλίζει την έννοια του «ανταγωνιστικού», κλπ.

Σύμφωνα με τον ΕΣΜΥΕ, η παραπάνω επιχειρηματολογία είναι σε πλήρη συμφωνία και με τις προβλέψεις που δίνονται από τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κρατικές Ενισχύσεις στις ΑΠΕ «και επομένως μπορεί να υποστηριχθεί η εξαίρεση των ΜΥΗΕ από τις διαγωνιστικές διαδικασίες, η οποία θεωρούμε ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των έργων. Έτσι, με βάση τα παραπάνω, πιστεύουμε ότι στην περίπτωση των ΜΥΗΕ δεν είναι εφικτή η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4414/09.08.2016 και ως εκ τούτου: ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», καταλήγει η επιστολή του ΕΣΜΥΕ προς τη ΡΑΕ.