ΡΑΕ: Ναι Υπό Προϋποθέσεις στην Πιλοτική Εφαρμογή Έξυπνων Μετρητών από τον ΔΕΔΔΗΕ

ΡΑΕ: Ναι Υπό Προϋποθέσεις στην Πιλοτική Εφαρμογή Έξυπνων Μετρητών από τον ΔΕΔΔΗΕ
energia.gr
Πεμ, 6 Δεκεμβρίου 2012 - 16:43
Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
Η ΡΑΕ αναφέρεται με σημερινή της ανακοίνωση στο πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογής έξυπνων μετρητών σε καταναλωτές χαμηλής τάσης που προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης της εν λόγω τεχνολογίας σε πανελλαδική κλίμακα. Στα πλαίσια αυτά, η Αρχή θέτει τους στόχους που θα πρέπει να έχει η σχετική πρωτοβουλία και αξιολογεί τα επιμέρους στοιχεία της πρότασης του διαχειριστή.

Η ΡΑΕ αναφέρεται με σημερινή της ανακοίνωση στο πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογής έξυπνων μετρητών σε καταναλωτές χαμηλής τάσης που προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης της εν λόγω τεχνολογίας σε πανελλαδική κλίμακα. Στα πλαίσια αυτά, η Αρχή θέτει τους στόχους που θα πρέπει να έχει η σχετική πρωτοβουλία και αξιολογεί τα επιμέρους στοιχεία της πρότασης του διαχειριστή.

Πιο αναλυτικά, η ΡΑΕ γνωμοδότησε θετικά για την πιλοτική εφαρμογή ευφυών συστημάτων μέτρησης σε ένα σύνολο καταναλωτών χαμηλής τάσης, το οποίο θα περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικές ομάδες που θα λαμβάνουν υπόψη τους όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά τους.

Παράλληλα, θέτει ως στρατηγικούς στόχους τους εξής:

Α) Η διερεύνηση της εγκυρότητας των παραδοχών της σχετικής ανάλυσης κόστους-οφέλους και γενικότερα η ενημέρωση της ανάλυσης αυτής με δεδομένα όσο το δυνατό καλύτερα προσαρμοσμένα στις εγχώριες συνθήκες.

Β) Η απόκτηση γνώσης και εμπειρίας από την πρακτική εφαρμογή, οι οποίες θα επιτρέψουν την επαλήθευση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης κόστους-οφέλους στην πράξη.

Γ) Η ανάδειξη των κατάλληλων τεχνολογιών και λοιπών απαιτούμενων δράσεων με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οφέλους από την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μέτρησης σε πανελλαδική κλίμακα.

Δ) Η ανάδειξη των κατάλληλων επιχειρηματικών μοντέλων για την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μέτρησης σε πανελλαδική κλίμακα, με κριτήριο το όφελος για το κοινωνικό σύνολο καθώς και για διάφορα επιμέρους υποσύνολα (π.χ. καταναλωτές, προμηθευτές, διαχειριστής, κ.λπ.).

 

Επίσης, η Αρχή σημειώνει ότι για την επίτευξη των στόχων αυτών, θα πρέπει να αποκτηθεί εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή, καθώς και στατιστικά αποτελέσματα σχετικά με την απόδοση των επικρατέστερων συστημάτων, τεχνολογιών και πρωτοκόλλων, την διαχείριση έργου, καθώς και την εκτίμηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης της ζήτησης στην τελική κατανάλωση.

 

Επιπλέον, η ΡΑΕ επισημαίνει τα εξής σχετικά με το πιλοτικό έργο που εισηγείται ο ΔΕΔΔΗΕ:

Α) Το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου πιλοτικού έργου ενδέχεται να μην έχει καθορισθεί με γνώμονα τους κύριους στόχους για την πιλοτική εφαρμογή που διαβλέπουν τόσο ο ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με την εισήγησή του, όσο και η ΡΑΕ. Πιο συγκεκριμένα παρατηρούνται τα εξής:

 Το δείγμα (160.000 μετρητές, δηλαδή 2,1% του συνολικού πλήθους σε πανελλαδική κλίμακα, 40.000 οθόνες απεικόνισης ενεργειακών δεδομένων) κρίνεται μεγάλο όπως δείχνει και η διεθνής εμπειρία, ενώ η ανάγκη για ένα πιλοτικό αυτού του μεγέθους και κόστους δεν αιτιολογείται από τον ΔΕΔΔΗΕ.

 Δεν είναι βέβαιο ότι η σύνθεση του δείγματος (πλήρης κάλυψη 4 νησιών και ενός νομού της ηπειρωτικής χώρας) εξυπηρετεί την απαιτούμενη αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής για το σύνολο της χώρας.

Β) Το έργο δεν περιλαμβάνει σχεδιασμό και δράσεις για διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του συστήματος με στόχο την ενεργοποίηση των καταναλωτών σε θέματα εξοικονόμησης και διαχείρισης ζήτησης, διάσταση που η ανάλυση κόστους-οφέλους ανέδειξε ιδιαίτερα κρίσιμη.

Γ) Οι προδιαγραφόμενες λειτουργίες του συστήματος διαχείρισης μετρητών και δεδομένων μέτρησης κρίνονται επαρκείς, σύμφωνα και με τις αντίστοιχες ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις που συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει ωστόσο να εξεταστεί το ενδεχόμενο ορισμένες απαιτήσεις απόδοσης του συστήματος στην πλήρη ανάπτυξή του σε πανελλαδική κλίμακα να περιορίζουν υπέρμετρα τον ανταγωνισμό κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.

 

Κατά συνέπεια, η Αρχή τονίζει ότι 1) Θα πρέπει να διασφαλισθεί η καταλληλότητα του πεδίου εφαρμογής, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του πιλοτικού έργου με εύλογο κόστος και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Και 2) Το αντικείμενο του πιλοτικού έργου θα πρέπει να συμπληρωθεί με κατάλληλο σχεδιασμό και δράσεις που θα επιτρέψουν την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων σχετικά με το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης της ζήτησης στην τελική κατανάλωση σε επίπεδο χώρας και τις κατάλληλες δράσεις, μέτρα και εργαλεία για την πραγμάτωση αυτού του δυναμικού.

 

Επιπλέον, η ΡΑΕ εκτιμά ότι για τη συμπλήρωση του αντικειμένου του πιλοτικού έργου θα απαιτηθεί η συνδρομή εξωτερικού συμβούλου. Η ΡΑΕ εκτιμά επίσης ότι θα απαιτηθεί η ενεργός εμπλοκή ή τουλάχιστον η συνεργασία της ΔΕΗ, ως προμηθευτή. Αντίστοιχα, θα πρέπει να διασφαλισθεί η στενή και αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, μέσω της σύστασης Επιτροπής Παρακολούθησης (Steering Committee), στην οποία θα συμμετέχει η ΡΑΕ και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς.

 

Τέλος, η ΡΑΕ επισημαίνει ότι θα καθορίσει τους όρους ένταξης των δαπανών του πιλοτικού έργου στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του ΕΔΔΗΕ και ανάκτησής τους μέσω των τιμολογίων χρήσης του ΕΔΔΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη ως αναγκαίες προϋποθέσεις :

 το σχεδιασμό και την επίτευξη των στόχων του πιλοτικού έργου..

 την απαίτηση, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων του πιλοτικού έργου, ότι ο εξοπλισμός και τα συστήματα που θα αποκτηθούν θα παραμείνουν σε λειτουργία και θα συνεχίσουν να αξιοποιούνται από το ΔΕΔΔΗΕ, αντικαθιστώντας πλήρως τα υφιστάμενα συστήματα, παρέχοντας έτσι στους χρήστες και στο Διαχειριστή το σύνολο των υπηρεσιών και δυνατοτήτων που προβλέπονται σύμφωνα με το σχεδιασμό τους.

Επίσης, η ΡΑΕ θα καθορίσει τους όρους ένταξης στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) του ΕΔΔΗΕ των δαπανών ανάπτυξης σε ευρεία κλίμακα ευφυών συστημάτων μέτρησης, λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό σχήμα που θα επιλεγεί, και με βασικό κριτήριο το όφελος που θα προκύψει για το κοινωνικό σύνολο και τους καταναλωτές, καθώς και για διάφορες επιμέρους κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. προμηθευτές, διαχειριστής, κ.λπ.).