Θά διαθέσει τά «παγωμένα» ρωσσικά περιουσιακά στοιχεῖα γιά τήν ἐνίσχυση τῆς Οὐκρανίας μέ ὅπλα.

Βρυξέλλες.– Ἕτοιμο νά προβεῖ στήν χρήση τὤν ἐσόδων ἀπό τά «παγωμένα» λόγῳ κυρώσεων περιουσιακά στοιχεῖα τῆς Ρωσσίας πρός ὄφελος τῆς Οὐκρανίας εἶναι τό Εὐρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμφώνως μέ τό κείμενο τῶν συμπερασμάτων πού ἐξεδόθη μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς Συνόδου Κορυφῆς, ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις κατευθύνεται πρός τήν χρηματοδότηση τῆς ὑποστηρίξεως πού παρέχει στό Κίεβο κατ’ αὐτόν τόν τρόπο καί, ὅπως σημείωσε ἡ Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν, «πιθανόν ἡ ΕΕ θά εἶναι ἕτοιμη νά ἐκταμιεύσει τό πρῶτο δισεκατομμύριο ἀπό τά κέρδη δεσμευμένων ρωσσικῶν περιουσιακῶν στοιχείων στίς ἀρχές Ἰουλίου.»

Κατά τήν διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου Κορυφῆς, τά κράτη μέλη τῆς Ἑνώσεως συνεφώνησαν στήν ἐπιτάχυνση καί τήν αὔξηση τῆς παρεχόμενης στρατιωτικῆς βοήθειας πρός τήν Οὐκρανία. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Σάρλ Μισέλ δήλωσε στό πλαίσιο τῆς συνεντεύξεως Τύπου ὅτι «εἶναι σημαντικό νά μπορέσουμε νά χρησιμοποιήσουμε τά χρήματα αὐτά γιά νά ἀγοράσουμε ἀμυντικό ἐξοπλισμό γιά τήν Οὐκρανία.» Καί προσέθεσε: «Εἶμαι βέβαιος ὅτι μποροῦμε νά δράσουμε πολύ γρήγορα καί νά θέσουμε σέ ἐφαρμογή αὐτόν τόν μηχανισμό». Ἀπό τήν πλευρά της, ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν σημείωσε: «Ὑπάρχει ἰσχυρή στήριξις γιά τήν χρήση τῶν ὑπερκερδῶν ἀπό ἀκινητοποιημένα ρωσσικά περιουσιακά στοιχεῖα γιά στρατιωτικούς σκοπούς ἀπό τήν Οὐκρανία».

Ἡ ἀπόφασις τῶν κρατῶν μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως προεκάλεσε τήν ἄμεση ἀντίδραση τῆς Ρωσσίας. Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκώφ δήλωσε γιά πρώτη φορά ὅτι ἡ Μόσχα εὑρίσκεται σέ πόλεμο, καί ὄχι μόνο μέ τό Κίεβο, ἀλλά καί μέ τήν Δύση, καθώς ἡ ἀξιοποίησις ρωσσικῆς περιουσίας γιά τήν χρηματοδότηση τῶν οὐκρανικῶν ἐπιθέσεων ἐναντίον τῆς Ρωσσίας ἐξόργισε –ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο– τήν ρωσσική ἡγεσία. «Βρισκόμαστε σέ κατάσταση πολέμου. Ναί, ξεκίνησε ὡς μιά εἰδική στρατιωτική ἐπιχείρησις, ἀλλά ἀπό τήν στιγμή πού ἐσχηματίσθη αὐτή ἡ «συμμορία», ὅταν συλλογικῶς ἡ Δύσις συμμετεῖχε στό πλευρό τῆς Οὐκρανίας, «ἔγινε πόλεμος γιά ἐμᾶς» δήλωσε χαρακτηριστικῶς ὁ Πεσκώφ.

Τήν ἴδια ὥρα, τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο ἐνέκρινε τήν τρίτη ἀναθεώρηση τοῦ δανειακοῦ προγράμματος τῶν 15,6 δισεκατομμυρίων δολλαρίων τῆς Οὐκρανίας, ἐπιτρέποντας στό Κίεβο νά ἀντλήσει δημοσιονομική στήριξη ὕψους 880 ἑκατομμυρίων δολλαρίων. Τό ΔΝΤ ἀναφέρει στήν ἀνακοίνωσή του ὅτι «ἡ οἰκονομία τῆς Οὐκρανίας ἐπέδειξε ἀξιοσημείωτη ἀνθεκτικότητα τό 2023, ἀλλά ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν κίνδυνοι ἀπό τήν συνεχιζόμενη ἐπίθεση τῆς Ρωσσίας.» Σημειώνεται, ὡστόσο, ὅτι ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς ἀποστολῆς τῆς Οὐκρανίας, Γκάβιν Γκραίυ, εἶπε σέ δημοσιογράφους ὅτι τό Ταμεῖο ἐξακολουθεῖ νά ἀναμένει πώς ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία θά τερματισθεῖ μέχρι τό τέλος τοῦ 2024.

Ἡ ἀπόφασις τοῦ ΔΝΤ ἔρχεται ἀμέσως μετά τήν ἐκταμίευση ἄλλης μίας δόσεως τῆς χρηματοδοτήσεως τῆς ΕΕ πρός τό Κίεβο τήν Τετάρτη, τήν ὥρα πού ἡ ἀμερικανική βοήθεια παραμένει «παγωμένη» ἀπό τό Κογκρέσσο. Συμφώνως μέ τό δίκτυο CNBC, ἡ Οὐάσιγκτων προέτρεψε τό Κίεβο νά σταματήσει τίς ἐπιθέσεις μέ μή ἐπανδρωμένα ἀεροσκάφη στίς ἐνεργειακές ὑποδομές τῆς Ρωσσίας, ἐν μέσῳ φόβων γιά αὔξηση τῶν παγκόσμιων τιμῶν τοῦ πετρελαίου λόγῳ αὐτῶν τῶν ἐπιθέσεων. Παρά τίς δυτικές κυρώσεις, ἡ Ρωσσία παραμένει ἕνας ἀπό τούς σημαντικώτερους ἐξαγωγεῖς ἐνέργειας στόν κόσμο.