Η Εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «η Εταιρεία»), πραγματοποίησε σήμερα την Ενημέρωση για τα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Γ’ τριμήνου του 2022

σύμφωνα με την από 02.11.2022 ανακοίνωση της Εταιρείας (link). Η σχετική παρουσίαση είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://www.helex.gr/el/home) καθώς και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας: https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/ir-homepage/ .