Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελλάκτωρ στις 29 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση της διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 παράγραφος 3 και 59 έως και 74 του ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν.Δ. 1297/1972, όπως ισχύουν, του από 23.10.2022 σχεδίου όρων διάσπασης, περιλαμβανομένης της με ημερομηνία 31.12.2021 λογιστικής κατάστασης του αποσχιζόμενου κλάδου και του σχεδίου καταστατικού της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας. Ορισμός εκπροσώπων της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της Συμβολαιογραφικής Πράξης απόσχισης του κλάδου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

2. Διάφορες ανακοινώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της Εταιρείας και γενικά του κοινού προς αποφυγή μόλυνσης των παρευρισκομένων λόγω του μεγάλου αριθμού συγκέντρωσης προσώπων, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της, αποφάσισε κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 120 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καθώς και η τυχόν Επαναληπτική της να διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 ως ισχύει και τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.