Κατατέθηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο "Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες περιβαλλοντικές διατάξεις". Η επεξεργασία του νομοσχεδίου από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή θα αρχίσει αύριο, Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022. 

Σημειώνουμε πως ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, είχε θέσει στις 5 Αυγούστου 2021, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το εν λόγω σχέδιο νόμου. Η διαβούλευση διήρκεσε έως τις 19 του ιδίου μήνα.

Όπως αναφέρεται σχετικά, στους σκοπούς του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται:

α) ο εκσυγχρονισμός της εθνικής νομοθεσίας για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η εναρμόνισή της με την αντίστοιχη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

β) η ομαλή μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών,

γ) η διασφάλιση οικονομικά προσιτών και διαφανών τιμών ενέργειας,

δ) η ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, καθώς και της θέσης των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας,

ε) η επέκταση των αρμοδιοτήτων φορέων και αρχών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και

στ) η ενίσχυση της χωροταξικής, πολεοδομικής και δασικής προστασίας.

Τονίζεται μεταξύ άλλων ότι οι δραστηριότητες της παραγωγής, αποθήκευσης, σωρευτικής εκπροσώπησης, προμήθειας, εμπορίας, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της παραγωγής, της προμήθειας, της αγοράς, της μεταφοράς, διανομής της αποθήκευσης, της υγροποίησης και της αεριοποίησης υγροποιημένου Φυσικού Αερίου εντός της Ελληνικής Επικράτειας ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν χαρακτήρα κοινής ωφέλειας και τελούν υπό την εποπτεία του κράτους.

Ακόμη, στις διατάξεις που αφορούν στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο  Άρθρο 7 περί υποχρεώσεων ενεργειακής απόδοσης και παραγόντων που λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, τονίζεται πως ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η ΡΑΕ ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με τον παρόντα νόμο και τις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του με τέτοιο τρόπο ώστε: (α) Να προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από τις επιπτώσεις των Ενεργειακών Δραστηριοτήτων, να διασφαλίζεται η ενεργειακή αποδοτικότητα, η προστασία του κλίματος και η βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη. (β) Να ικανοποιείται το σύνολο των ενεργειακών αναγκών της χώρας και να διαφυλάσσεται η ασφάλεια εφοδιασμού και το αδιάλειπτο της τροφοδοσίας σε ενέργεια, σύμφωνα με την οικονομικά βέλτιστη από τις διαθέσιμες τεχνολογίες. (γ) Να ελέγχεται, αν οι κάτοχοι άδειας που δραστηριοποιούνται στην αγορά ενέργειας, μπορούν να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες για τις οποίες τους χορηγήθηκε άδεια. (δ) Να προάγεται η εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών και οικονομικά αποτελεσματικών μεθόδων και πρακτικών από τις ενεργειακές επιχειρήσεις και τους συμμετέχοντες στις αγορές ενέργειας, όπως η προσφορά υπηρεσιών ενεργειακής διαχείρισης, η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων τιμολόγησης και η εισαγωγή ευφυών συστημάτων μέτρησης, τα οποία είναι διαλειτουργικά, ιδίως με συστήματα διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας και με ευφυή δίκτυα, σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και να προάγεται η ενεργειακά αποδοτική και οικονομικά αποτελεσματική χρήση της ενέργειας που προμηθεύονται οι πελάτες. (ε) Να προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά ενέργειας και η εύρυθμη λειτουργία αυτής, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας η οποία να περιλαμβάνει τόσο τις αγορές βασικών προϊόντων όσο και τις αγορές χρηματοοικονομικών παραγώγων. (στ) Να προστατεύονται τα συμφέροντα των Πελατών και ιδιαίτερα των Ευάλωτων Πελατών, ιδίως σε σχέση με τις τιμές, τη διαφάνεια των τιμολογίων και των χρεώσεων, τους όρους 22 προμήθειας ενέργειας, την ασφάλεια εφοδιασμού, την τακτική παροχή, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών παροχής ενέργειας και να ασκείται αποτελεσματικά το δικαίωμα των Πελατών να επιλέγουν Προμηθευτή. (ζ) Να λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες στις οποίες προβαίνουν οι κάτοχοι άδειας για την έρευνα, ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνικών, μεθόδων και διαδικασιών κατά την άσκηση των Ενεργειακών Δραστηριοτήτων. (η) Να προστατεύεται το κοινό από κινδύνους που δημιουργούνται από τις Ενεργειακές Δραστηριότητες και να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας όσων απασχολούνται στις δραστηριότητες αυτές. (θ) Να υλοποιούνται τα μέτρα που θεσπίζονται με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της Ενεργειακής Πενίας σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τόσο του δημοσίου τομέα, όσο και του ιδιωτικού. (ι) Να διευκολύνεται η πλήρης διαλειτουργικότητα των ενεργειακών υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το Νόμο ΕΔΩ