Την πρόθεσή της για την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η ΔΕΗ σε συνέχεια της από 03.08.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών (το "Πρόγραμμα" και οι "Ίδιες Μετοχές" αντίστοιχα), και της σχετικής από 20.9.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της

Όπως αναφέρει η Επιχείρηση σε σχετική ανακοίνωση, οι αγορές των Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται χρηματιστηριακά μέσω μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Πρόγραμμα αφορά στην απόκτηση μέχρι και 36.344.000 Ιδίων Μετοχών κατ’ ανώτατο όριο, με κατώτατη τιμή αγοράς €2,48 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €17 ανά μετοχή. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα δύναται να διενεργούνται αγορές Ιδίων Μετοχών αναμένεται να ξεκινήσει στις 21.9.2022 και θα λήξει το αργότερο στις 3.8.2024. 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιδίωξη και υλοποίηση κάθε νόμιμου σκοπού, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις του οικείου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Οι αγορές Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται στο βαθμό που θα κρίνονται συμφέρουσες για τη ΔΕΗ και σύμφωνα με τη διαθέσιμη ρευστότητα της Εταιρείας, εφόσον το επιτρέπουν οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.